Quy định new về cung cấp phép cung cấp dịch vụ xác thực chữ ký số


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 130/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤCHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

Căn cứ nguyên tắc tổ chức chính phủ nước nhà ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thông tinngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ giải pháp phí với lệ giá thành ngày 25tháng 11 năm 2015;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng BộThông tin với Truyền thông;

Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhchi máu thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữký số.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật giao dịch điện tử

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết về chữký số và chứng từ số; bài toán quản lý, cung cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư sốvà dịch vụ xác thực chữ cam kết số.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơquan, tổ chức triển khai quản lý, cung ứng dịch vụ chứng thực chữ cam kết số; cơ quan, tổ chức,cá nhân sử dụng chữ cam kết số, chứng từ số và dịch vụ xác nhận chữ ký kết số tronggiao dịch năng lượng điện tử.

Điều 3. Giảithích tự ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1. "Khóa" là 1 trong những chuỗi cácsố nhị phân (0 và 1) sử dụng trong các hệ thống mật mã.

2. "Hệ thống mật mã ko đối xứng"là hệ thống mật mã có tác dụng tạo được cặp khóa bao gồm khóa kín đáo và khóacông khai.

3. "Khóa túng bấn mật" là mộtkhóa vào cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng làm tạo chữký số.

4. "Khóa công khai" là mộtkhóa trong cặp khóa thuộc khối hệ thống mật mã ko đối xứng, được sử dụng để kiểmtra chữ ký kết số được tạo bởi vì khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

5. "Ký số" là câu hỏi đưa khóabí mật vào một chương trình ứng dụng để auto tạo với gắn chữ cam kết số vào thôngđiệp dữ liệu.

6. "Chữ cam kết số" là 1 trong dạngchữ ký kết điện tử được tạo thành bằng sự biến hóa một thông điệp dữ liệu sử dụng hệthống mật mã không đối xứng, theo đó, người đã đạt được thông điệp tài liệu ban đầuvà khóa công khai minh bạch của fan ký có thể xác định được bao gồm xác:

a) Việc biến đổi nêu bên trên được tạo rabằng đúng khóa kín đáo tương ứng cùng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệpdữ liệu kể từ thời điểm thực hiện việc biến hóa nêu trên.

7. "Chứng thư số" là 1 trong dạngchứng thư điện tử bởi vì tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực chữ cam kết số cấp nhằmcung cấp thông tin định danh cho khóa công khai minh bạch của một cơ quan, tổ chức, cánhân, trường đoản cú đó xác thực cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ cam kết số bằng việcsử dụng khóa bí mật tương ứng.

8. "Chứng thư số gồm hiệu lực"là chứng thư số không hết hạn, không xẩy ra tạm ngừng hoặc bị thu hồi.

9. “Chứng thư số công cộng” là chứngthư số do tổ chức cung ứng dịch vụ xác thực chữ ký kết số nơi công cộng cấp.

10. "Chứng thư số nướcngoài" là chứng từ số bởi tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực chữ cam kết số nướcngoài cấp.

11. "Thuê bao" là cơ quan,tổ chức, cá nhân được cấp chứng từ số, đồng ý chứng thư số và giữ khóa bí mậttương ứng với khóa công khai minh bạch ghi trên chứng thư số được cấp cho đó.

12. "Người ký" là thuê baodùng khóa kín đáo của mình để ký kết số vào một trong những thông điệp tài liệu dưới tên củamình.

13. "Người nhận" là tổ chức,cá nhân cảm nhận thông điệp tài liệu được ký số bởi vì ngườiký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để khám nghiệm chữ ký kết số trong thông điệpdữ liệu dấn được.

14. “Ứng dụng sử dụng chữ ký kết số” làcác ứng dụng technology thông tin được cho phép tích phù hợp và thực hiện chữ ký số nhằm xácthực.

15. "Tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứngthực chữ ký kết số" là tổ chức cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký điện tử thựchiện chuyển động cung cấp cho dịch vụ chứng thực chữ ký số.

16. “Tổ chức cung ứng dịch vụ chứngthực chữ cam kết số công cộng” là tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác thực chữ ký kết số chocơ quan, tổ chức, cá thể sử dụng trong các vận động công cộng. Chuyển động cungcấp dịch vụ xác nhận chữ ký số của những tổ chức cung ứng dịch vụ xác thực chữký số nơi công cộng là vận động kinh doanh có đk theo phép tắc của pháp luật.

17. “Tổ chức cung cấp dịch vụ hội chứng thựcchữ ký kết số siêng dùng” là tổ chức cung ứng dịch vụ chứng thực chữ cam kết số mang lại cáccơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng vào các chuyển động chuyên ngành hoặc lĩnh vực,có thuộc tính chất hoạt động hoặc mục đích công việc và được link với nhauthông qua điều lệ hoạt động hoặc văn bản quy phi pháp luật quy định tổ chức cơ cấu tổchức tầm thường hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung. Hoạt động của tổ chức cungcấp dịch vụ xác thực chữ cam kết số chuyên sử dụng không nhằm mục đích mục đích ghê doanh. Tổchức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng bao gồm:

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ bệnh thựcchữ ký số chuyên dùng thiết yếu phủ hỗ trợ dịch vụ xác nhận chữ ký kết số cho cáccơ quan tiền Đảng, đơn vị nước;

b) Tổ chức cung ứng dịch vụ bệnh thựcchữ ký kết số chuyên cần sử dụng của cơ quan, tổ chức. Vận động cung cấp thương mại dịch vụ chứng thựcchữ cam kết số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức phải được đăng ký với cơ quan quảnlý công ty nước về dịch vụ xác thực chữ cam kết số theo phương tiện của pháp luật.

18. “Đại lý dịch vụ chứng thực chữ kýsố công cộng” là yêu mến nhân cung cấp tổ chức cung ứng dịch vụ xác thực chữ kýsố chỗ đông người trong việc đáp ứng dịch vụ xác nhận chữ ký kết số tới thuê bao theohợp đồng đại lý phân phối để tận hưởng thù lao.

19. “Quy chế triệu chứng thực” là quy định củacác tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số về quy trình, giấy tờ thủ tục cấp, quảnlý chứng từ số, sử dụng chứng thư số của thuê bao và quan hệ giữa tổ chứccung cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký kết số với cửa hàng đại lý và thuê bao của mình.

20. “Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểmtra trạng thái chứng thư số” là khoản tiền mà các tổ chức cung cấp dịch vụ chứngthực chữ cam kết số cần trả khi được Tổ chức cung ứng dịch vụ xác thực chữ ký sốquốc gia (quy định tại Chương VI Nghị định này) gia hạn trực tuyến đại lý dữ liệuvề chứng từ số và các thông tin khác phục vụ việc khám nghiệm trạng thái chứngthư số, hiệu lực chữ ký số của những tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực chữ ký số.

21. “Thiết bị lưu lại khóa túng mật” là thiếtbị thiết bị lý chứa chứng từ số và khóa kín của mướn bao.

Điều 4. Dịch vụchứng thực chữ cam kết số

Dịch vụ xác nhận chữ ký kết số là mộtloại hình dịch vụ xác thực chữ ký điện tử bởi tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứngthực chữ ký số cung ứng cho thuê bao nhằm xác thực câu hỏi thuê bao là người đã ký kết sốtrên thông điệp dữ liệu. Dịch vụ chứng thực chữ ký kết số bao gồm:

1. Tạo thành cặp khóa hoặc cung cấp tạo cặpkhóa bao gồm khóa công khai và khóa kín cho mướn bao.

2. Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồivà thu hồi chứng thư số của mướn bao.

3. Gia hạn trực tuyến cơ sở tài liệu vềchứng thư số.

4. Cung cấp tin cần thiết đểgiúp xác nhận chữ cam kết số của mướn bao đã ký số trên thông điệp dữ liệu.

Chương II

CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG THƯ SỐ

Điều 5. Nội dungcủa chứng thư số

Chứng thư số vì chưng Tổ chức hỗ trợ dịchvụ xác thực chữ cam kết số quốc gia, tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký sốcông cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực chữ cam kết số chuyên dùng chủ yếu phủ,tổ chức cung ứng dịch vụ chứng thực chữ cam kết số chuyên cần sử dụng của cơ quan, tổ chứccấp phải bao hàm các câu chữ sau:

1. Thương hiệu của tổ chức cung ứng dịch vụchứng thực chữ cam kết số.

2. Tên của thuê bao.

3. Số hiệu chứng thư số.

4. Thời hạn có hiệu lực của hội chứng thưsố.

5. Khóa công khai của thuê bao.

6. Chữ ký kết số của tổ chức hỗ trợ dịchvụ chứng thực chữ cam kết số.

7. Những hạn chế về mục đích, phạm vi sửdụng của chứng thư số.

8. Các hạn chế về trách nhiệm pháp lýcủa tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận chữ ký kết số.

9. Thuật toán mật mã.

10. Những nội dung cần thiết khác theoquy định của Bộ tin tức và Truyền thông.

Điều 6. Hội chứng thưsố của cơ quan, tổ chức triển khai và người dân có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức

1. Tất cả các cơ quan, tổ chức và chứcdanh bên nước, người dân có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo phép tắc của phápluật về thống trị và áp dụng con dấu đều có quyền được cấp chứng từ số có mức giá trịnhư chính sách tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

2. Chứng thư số cấp cho cho chức danh nhànước, người dân có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức triển khai phải nêu rõ chức danh và thương hiệu cơquan, tổ chức triển khai của fan đó.

3. Việc cấp chứng từ số cho cơ quan,tổ chức và chức vụ nhà nước, người dân có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức triển khai phảicăn cứ vào những tài liệu sau:

a) Văn phiên bản của cơ quan, tổ chức đềnghị cấp chứng từ số cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền hoặc chức danhnhà nước;

b) phiên bản sao hòa hợp lệ quyết định thành lập,quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc văn bạn dạng xác thừa nhận chứcdanh của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước đó.

Điều 7. Sử dụngchữ ký số và chứng thư số của cơ quan, tổ chức triển khai và người có thẩm quyền của cơquan, tổ chức

1. Chữ cam kết số của đối tượng được cung cấp chứngthư số theo chế độ tại Điều 6 Nghị định này chỉ được áp dụng để triển khai cácgiao dịch theo như đúng thẩm quyền của cơ quan, tổ chức và chức vụ được cung cấp chứngthư số.

2. Câu hỏi ký thay, cam kết thừa lệnh theoquy định của quy định thực hiện nay bởi người dân có thẩm quyền sử dụng chữ ký kết số củamình, được hiểu địa thế căn cứ vào chức danh của bạn ký ghi trên chứng thư số.

Điều 8. Giá bán trịpháp lý của chữ cam kết số

1. Vào trường hợp quy định quy địnhvăn bản cần có chữ ký kết thì yêu cầu so với một thông điệp tài liệu được coi làđáp ứng giả dụ thông điệp dữ liệu này được ký bằng chữ ký số cùng chữ ký số này được đảmbảo an ninh theo phương pháp tại Điều 9 Nghị định này.

2. Vào trường hợp luật pháp quy địnhvăn bạn dạng cần được đóng lốt của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đó so với một thôngđiệp dữ liệu được coi là đáp ứng nếu như thông điệp dữ liệu này được ký vị chữ cam kết sốcơ quan, tổ chức và chữ ký số đó được đảm bảo bình yên theo nguyên lý tại Điều 9Nghị định này.

3. Chữ ký số và chứng thư số nướcngoài được cấp giấy phép áp dụng tại vn theo điều khoản tại Chương V Nghị địnhnày có mức giá trị pháp lý và hiệu lực thực thi hiện hành như chữ ký kết số và chứng từ số vị tổ chứccung cấp dịch vụ xác thực chữ ký kết số nơi công cộng của nước ta cấp.

Điều 9. Điều kiệnđảm bảo bình yên cho chữ ký số

Chữ ký kết số được xem là chữ cam kết điện tửan toàn khi thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau:

1. Chữ ký kết số được tạo ra trong thờigian chứng từ số có hiệu lực thực thi hiện hành và khám nghiệm được bằng khóa công khai minh bạch ghi bên trên chứngthư số đó.

2. Chữ ký kết số được tạo nên bằng vấn đề sửdụng khóa kín đáo tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng từ số bởi mộttrong các tổ chức dưới đây cấp:

a) Tổ chức cung ứng dịch vụ hội chứng thựcchữ ký số quốc gia;

b) Tổ chức cung ứng dịch vụ hội chứng thựcchữ cam kết số chăm dùng chính phủ;

c) Tổ chức cung ứng dịch vụ bệnh thựcchữ ký số công cộng;

d) Tổ chức cung cấp dịch vụ hội chứng thựcchữ cam kết số chuyên dùng của những cơ quan, tổ chức được cung cấp giấy ghi nhận đủ điềukiện đảm bảo an ninh cho chữ ký số chuyên dùng được hiện tượng tại Điều 40 củaNghị định này.

3. Khóa bí mật chỉ trực thuộc sự kiểm soátcủa bạn ký tại thời gian ký.

Điều 10. Quy địnhvề định dạng chứng từ số

Khi cấp chứng thư số, các tổ chứccung cấp dịch vụ xác nhận chữ ký số chỗ đông người và những tổ chức cung ứng dịch vụchứng thực chữ ký kết số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện đảm bảo an ninh cho chữ ký kết số chuyên cần sử dụng phải tuân hành quy định vềđịnh dạng chứng từ số theo quy chế xác thực của Tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứngthực chữ cam kết số quốc gia.

Chương III

DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

Mục 1: CẤP PHÉPCUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

Điều 11. Điều kiệnhoạt động

Tổ chức hỗ trợ dịch vụ hội chứng thựcchữ ký kết số nơi công cộng được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng nhu cầu các đk sau:

1. Bao gồm giấy phép cung cấp dịch vụ chứngthực chữ ký số công cộng do Bộ tin tức và media cấp.

2. Có chứng thư số do tổ chức cung cấpdịch vụ chứng thực chữ cam kết số đất nước cấp.

Điều 12. Thời hạngiấy phép

Giấy phép cấp cho cho tổ chức cung ứng dịchvụ xác thực chữ ký kết số công cộng có thời hạn 10 năm.

Điều 13. Điều kiệncấp phép

1. Điều kiện về nhà thể:

Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo phápluật Việt Nam.

2. Điều khiếu nại về tài chính:

a) ký kết quỹ tại một bank thương mạihoạt rượu cồn tại nước ta không dưới 05 (năm) tỷ việt nam đồng để giải quyết và xử lý các rủi ro và cáckhoản đền bù rất có thể xảy ra trong thừa trình cung ứng dịch vụ vì lỗi của tổ chứccung cấp cho dịch vụ xác thực chữ ký kết số công cộng và thanh toán chi tiêu tiếp nhậnvà bảo trì cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong trường vừa lòng bị tịch thu giấyphép;

b) Nộp chi phí dịch vụ gia hạn hệ thốngkiểm tra trạng thái chứng thư số rất đầy đủ (trong trường hợp cấp cho lại giấy phép).

3. Điều khiếu nại về nhân sự:

a) công ty phải có nhân sự chịutrách nhiệm: quản lí trị hệ thống, quản lý và vận hành hệ thống với cấp chứng từ số, bảo đảman toàn thông tin của hệ thống;

b) Nhân sự lao lý tại điểm a khoảnnày phải bao gồm bằng đh trở lên, siêng ngành bình an thông tin hoặc công nghệthông tin hoặc điện tử viễn thông.

4. Điều kiện về kỹ thuật:

a) thiết lập cấu hình hệ thống sản phẩm công nghệ kỹ thuậtđảm bảo các yêu ước sau:

- tàng trữ đầy đủ, chính xác và cập nhậtthông tin của thuê bao giao hàng việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứngthư số bao gồm hiệu lực;

- tàng trữ đầy đủ, chính xác, cập nhậtdanh sách các chứng thư số gồm hiệu lực, đang tạm ngưng và đã không còn hiệu lực cùng chophép và hướng dẫn người sử dụng Internet tróc nã nhập trực tuyến đường 24 tiếng trong ngàyvà 7 ngày trong tuần;

- Đảm bảo chế tác cặp khóa chỉ cho phép mỗicặp khóa được tạo thành ngẫu nhiên với đúng một đợt duy nhất; có công dụng đảm bảokhóa bí mật không bị phát hiện khi có khóa công khai minh bạch tương ứng;

- Có nhân tài cảnh báo, ngăn chặn vàphát hiện truy nhập bất hợp pháp trên môi trường xung quanh mạng;

- Được thi công theo xu hướng giảmthiểu tối đa sự xúc tiếp trực tiếp với môi trường thiên nhiên Internet;

- hệ thống phân phối khóa mang lại thuêbao phải bảo đảm an toàn sự trọn vẹn và bảo mật của cặp khóa. Trong trường thích hợp phân phốikhóa thông qua môi trường thiên nhiên mạng máy vi tính thì khối hệ thống phân phối khóa buộc phải sử dụngcác giao thức bảo mật bảo đảm an toàn không lộ thông tin trên tuyến đường truyền.

b) bao gồm phương án kỹ thuật đáp ứng nhu cầu cácyêu cầu đảm bảo an ninh hệ thống tin tức và các quy chuẩn kỹ thuật và tiêuchuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số cùng dịch vụ xác thực chữ ký kết số đang sẵn có hiệulực;

c) Có những phương án điều hành và kiểm soát sự ravào trụ sở, quyền truy vấn nhập hệ thống, quyền ra vào điểm đặt thiết bị phục vụ việccung cấp cho dịch vụ xác nhận chữ cam kết số;

d) Có những phương án dự phòng đảm bảoduy trì vận động an toàn, tiếp tục và khắc phục và hạn chế khi bao gồm sự thế xảy ra;

đ) gồm phương án cung cấp trực tuyếnthông tin mướn bao cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký kết số quốc gia,phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ xác nhận chữ cam kết số;

e) toàn thể hệ thống trang bị sử dụngđể cung cấp dịch vụ đặt ở Việt Nam;

g) có trụ sở, điểm đặt máy móc, thiếtbị phù hợp với yêu cầu của pháp luật về phòng, phòng cháy, nổ; có chức năng chốngchịu lũ, lụt, cồn đất, nhiễu năng lượng điện từ, sự xâm nhập phạm pháp của con người;

h) có quy chế chứng thực theo chủng loại quyđịnh trên quy chế xác thực của Tổ chức cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký sốquốc gia.

Điều 14. Hồ sơ cấpphép

1. Đơn đề xuất cấp giấy phép cung cấpdịch vụ xác thực chữ ký số chỗ đông người theo mẫu mã số01 trên Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này.

2. Giấy chứng thực ký quỹ của một ngânhàng mến mại vận động tại Việt Nam. Giấy xác nhận này yêu cầu bao gồm, nhưngkhông giới hạn, điều khoản cam đoan thanh toán vô điều kiện và không bỏ ngangcho bên nhận ký quỹ bất cứ khoản tiền làm sao trong số lượng giới hạn của khoản tiền ký quỹđể xử lý các rủi ro và các khoản đền bù hoàn toàn có thể xảy ra trong quy trình cungcấp dịch vụ do lỗi của tổ chức cung ứng dịch vụ xác nhận chữ cam kết số công cộngvà giao dịch chi phí đón nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của chúng ta trongtrường thích hợp bị thu hồi giấy phép.

3. Hồ sơ nhân sự gồm: Sơ yếu ớt lý lịch,bằng cấp, chứng từ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật tham gia hoạt động cung cung cấp dịchvụ xác thực chữ ký số của khách hàng đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều13 Nghị định này.

4. Cách thực hiện kỹ thuật nhằm mục tiêu đảm bảoquy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định này.

5. Quy chế xác nhận theo chủng loại quy địnhtại Quy chế chứng thực của tổ chức triển khai cung cấp xác thực chữ ký kết số quốc gia.

Điều 15. Thẩmtra làm hồ sơ và cấp cho phép

Trong thời hạn 50 ngày, tính từ lúc ngày nhậnđược hồ nước sơ cấp giấy phép hợp lệ, Bộ thông tin và truyền thông media chủ trì, phối phù hợp với BộCông an, Ban Cơ yếu cơ quan chính phủ và các bộ, ngành có liên quan thẩm tra hồ sơ với cấpgiấy phép cho bạn trong trường phù hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiệncấp phép trên Điều 13 Nghị định này. Mẫu mã giấy phép cung ứng dịch vụ bệnh thựcchữ ký kết số chỗ đông người quy định theo mẫu số 05 trên Phụlục phát hành kèm theo Nghị định này.

Trường thích hợp từ chối, Bộ tin tức vàTruyền thông bao gồm văn bạn dạng thông báo và nêu rõ lý do.

Điều 16. Cầm đổinội dung bản thảo và cấp cho lại giấy phép

1. Biến đổi nội dung giấy tờ đượcthực hiện tại trong trường hợp doanh nghiệp đổi khác một trong số thông tin sau:người thay mặt đại diện theo pháp luật, showroom trụ sở, tên giao dịch.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ ý kiến đề nghị thay đổinội dung giấy phép tại Bộ thông tin và Truyền thông. Làm hồ sơ đề nghị đổi khác nộidung giấy phép gồm: Đơn đề nghị chuyển đổi nội dung giấy tờ theo chủng loại số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị địnhnày, report mô tả chi tiết nội dung đề nghị biến hóa và các tài liệu liênquan.

Trong thời hạn 15 ngày thao tác làm việc kể từngày dấn đủ hồ nước sơ phù hợp lệ, Bộ tin tức và media thẩm tra, cấp cho lại giấyphép cho bạn với những nội dung cầm cố đổi; ngôi trường hợp không đồng ý cấp, phảithông báo bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Thời hạn của giấy phép thay đổi là thờihạn còn lại của giấy phép đã được cấp.

2. Ngôi trường hợp bản thảo bị mất hoặc bịhư hỏng, doanh nghiệp lớn gửi đơn đề xuất cấp lại giấy phép theo mẫu mã số 03 trên Phụ lục phát hành kèm theo Nghị địnhnày, trong những số ấy nêu rõ tại sao tới Bộ thông tin và Truyền thông. Trong thời hạn 07ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày thừa nhận được đơn đề nghị, Bộ tin tức và Truyền thôngxem xét và cấp cho lại bản thảo cho doanh nghiệp.

Thời hạn của giấy tờ cấp lại vì bịmất hoặc bị hư hỏng là thời hạn còn sót lại của bản thảo đã được cấp.

3. Để bảo vệ tính tiếp tục của việccung cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp có ước muốn tiếp tục hỗ trợ dịch vụ buộc phải nộphồ sơ kiến nghị cấp lại bản thảo tối thiểu 90 ngày trước ngày giấy phép hết hạn.Hồ sơ đề xuất cấp lại giấy tờ do quá hạn sử dụng gồm:

a) Đơn ý kiến đề nghị cấp lại bản thảo cungcấp dịch vụ xác thực chữ ký kết số công cộng của bạn do giấy phép cũ hếthạn theo mẫu số 03 trên Phụ lục ban hành kèmtheo Nghị định này;

b) Giấy xác thực ký quỹ của một ngânhàng yêu mến mại vận động tại nước ta theo pháp luật tại khoản 2 Điều 14 Nghị địnhnày;

c) Những tin tức về câu hỏi thay đổinhân sự, kỹ thuật của người tiêu dùng liên quan lại đến đk cấp phép theo quy địnhtại các khoản 3, 4 Điều 13 Nghị định này (nếu có).

Trong thời hạn 30 ngày tính từ lúc ngày nhậnđược hồ sơ vừa lòng lệ, Bộ tin tức và media chủ trì, phối phù hợp với Bộ Côngan, Ban Cơ yếu chính phủ và những Bộ, ngành có liên quan thẩm tra hồ nước sơ và kiểmtra việc doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu các điều kiện cấp phép trên thực tế và cung cấp lại giấyphép cho bạn trong trường phù hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện cấpphép, Bộ tin tức và media cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợptừ chối, Bộ thông tin và truyền thông có văn bản thông báo với nêu rõ lý do.

Thời hạn giấy phép cấp lại bởi hết hạnlà 10 năm.

Điều 17. Tạmđình chỉ giấy phép, tạm ngưng cấp chứng thư số

1. Tổ chức cung ứng dịch vụ triệu chứng thựcchữ ký số công cộng bị tạm bợ đình chỉ giấy phép không thực sự 6 tháng lúc thuộc mộttrong những trường phù hợp sau:

a) cung cấp dịch vụ không đúng với nội dungghi trên chứng từ phép;

b) Không đáp ứng nhu cầu được 1 trong cácđiều kiện cấp cho phép biện pháp tại Điều 13 Nghị định này trong quá trình hoạt độngcung cấp dịch vụ;

c) không nộp vừa đủ phí dịch vụ duytrì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng từ số trong 06 tháng.

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ chứng thựcchữ ký số nơi công cộng phải tạm ngưng cấp chứng thư số mới dịch vụ thuê mướn bao nằm trong mộttrong những trường phù hợp sau:

a) Giấy phép hỗ trợ dịch vụ chứngthực chữ cam kết số nơi công cộng bị tạm thời đình chỉ theo khoản 1 Điều này;

b) khi phát hiện các sai sót trong hệthống hỗ trợ dịch vụ của mình hoàn toàn có thể làm tác động đến quyền lợi và nghĩa vụ của mướn baovà người nhận.

3. Trong thời gian bị tạm thời đình chỉ giấyphép, nếu như tổ chức cung ứng dịch vụ chứng thực chữ ký kết số công cộng khắc phục đượclý bởi vì bị trợ thời đình chỉ, Bộ thông tin và truyền thông sẽ được cho phép tổ chức cung cấpdịch vụ xác nhận chữ cam kết số công cộng được tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Điều 18. Thu hồigiấy phép

1. Tổ chức hỗ trợ dịch vụ hội chứng thựcchữ ký kết số nơi công cộng bị thu hồi giấy phép khi xẩy ra một trong các trường hợpsau:

a) ko triển khai cung ứng dịch vụtrong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp phép mà không có lý do chính đáng;

b) Bị giải thể hoặc vỡ nợ theo quyđịnh của pháp luật có liên quan;

c) Giấy phép cung ứng dịch vụ chứngthực chữ cam kết số công cộng đã hết hạn;

d) không nộp rất đầy đủ phí dịch vụ thương mại duytrì khối hệ thống kiểm tra trạng thái chứng từ số vào 12 tháng;

đ) Không hạn chế và khắc phục được các điều kiệntạm đình chỉ biện pháp tại khoản 1 Điều 17 sau thời hạn tạm dừng ấn định bởi cơquan bên nước;

e) Doanh nghiệp không thích tiếp tụccung cung cấp dịch vụ.

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ chứng thựcchữ ký kết số công cộng bị tịch thu giấy phép có nhiệm vụ thỏa thuận nhằm bàn giaocác đại lý dữ liệu, hồ sơ có tương quan đến chuyển động cung cấp thương mại & dịch vụ và đảm bảoquyền lợi áp dụng dịch vụ của những thuê bao đến tổ chức cung cấp dịch vụ chứngthực chữ ký kết số chỗ đông người khác đang chuyển động trong thời hạn không thực sự 30 ngày,kể từ thời điểm ngày nhận được thông báo bị tịch thu giấy phép.

3. Bộ tin tức và media giámsát và gợi ý việc chuyển giao giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ xác nhận chữký số để đảm bảo an toàn việc sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn của các thuê bao.

Trong trường hợp không thỏa thuận đượcvới những tổ chức khác về việc bàn giao những cơ sở dữ liệu, làm hồ sơ có tương quan đếnhoạt động cung ứng dịch vụ và bảo đảm việc thực hiện dịch vụ của các thuê bao, BộThông tin và media chỉ định một hoặc một vài tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứngthực chữ cam kết số công cộng thực hiện điều này. Tổ chức tiếp nhận thực hiện nay tiếpquyền và nghĩa vụ so với các thuê bao và fan nhận theo đúng theo đồng đã ký kết giữathuê bao và tổ chức triển khai bị tịch thu giấy phép.

Xem thêm: Tác Hại Của Ma Tuý Đá Huỷ Hoại Con Người Như Thế Nào? Tác Hại Của Ma Túy Đá Đối Với Sức Khỏe Con Người

4. Giá thành tiếp nhận, gia hạn cơ sở dữliệu, hồ nước sơ tương quan và bảo đảm việc sử dụng dịch vụ của thuê bao được đem từtiền ký quỹ tại bank của tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác nhận chữ cam kết số bịthu hồi giấy phép.

5. Sau thời hạn 03 năm tính từ lúc ngày bịthu hồi bản thảo trừ việc thu hồi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, tổ chứccung cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký kết số công cộng được quyền kiến nghị cấp lại giấyphép. Điều khiếu nại và thủ tục cấp lại tiến hành theo các quy định như trường thích hợp cấpmới.

Điều 19. Thời hạnchứng thư số cấp cho những tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác thực chữ ký kết số công cộng

Chứng thư số cấp cho những tổ chức cungcấp dịch vụ xác thực chữ ký số chỗ đông người có thời hạn 05 năm.

Điều 20. Điều kiệncấp chứng từ số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận chữ cam kết số công cộng

1. Gồm giấy phép cung ứng dịch vụ chứngthực chữ cam kết số nơi công cộng do Bộ thông tin và media cấp vẫn đang còn hiệu lực.

2. Khối hệ thống kỹ thuật thực tế đảm bảotheo đúng hồ nước sơ cấp cho phép.

3. Khóa công khai minh bạch trên chứng thư số sẽđược cấp cho là độc nhất và cùng cặp với khóa kín của tổ chức cung cấp dịch vụchứng thực chữ ký kết số công cộng ý kiến đề nghị cấp chứng từ số.

Điều 21. Làm hồ sơ cấpchứng thư số của các tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Hồ sơ cấp chứng thư số của tổ chứccung cấp cho dịch vụ xác nhận chữ ký kết số công cộng bao gồm:

1. Đơn kiến nghị Tổ chức cung cấp dịchvụ chứng thực chữ ký kết số quốc gia cấp chứng thư số theo mẫu số 04 trên Phụ lục phát hành kèm theo Nghị địnhnày.

2. Phiên bản sao giấy phép cung cấp dịch vụchứng thực chữ ký số công cộng.

3. Các sách vở khác theo quy địnhtrong quy chế chứng thực của Tổ chức cung ứng dịch vụ xác thực chữ ký số quốcgia.

Điều 22. Thẩmtra cùng cấp chứng thư số đến tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác thực chữ cam kết số côngcộng

Trong thời hạn 30 ngày có tác dụng việc, đề cập từngày nhận ra hồ sơ ý kiến đề xuất cấp chứng thư số hợp lệ, Tổ chức cung cấp dịch vụchứng thực chữ ký kết số quốc gia thẩm tra hồ sơ:

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thựcchữ ký số giang sơn thực hiện tại thẩm tra những nội dung sau:

a) Kiểm tra hệ thống kỹ thuật thực tếcủa tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực chữ cam kết số nơi công cộng để bảo vệ hệ thốngkỹ thuật thực tiễn theo đúng hồ nước sơ cấp thủ tục phép;

b) tận mắt chứng kiến việc tạo thành cặp khóa bí mậtvà khóa công khai minh bạch của tổ chức cung ứng dịch vụ chứng thực chữ cam kết số công cộng đểđảm bảo cặp khóa được tạo ra là an ninh theo quy định.

2. Ngôi trường hợp đáp ứng nhu cầu điều kiện cấp cho chứngthư số, Tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực chữ ký kết số nước nhà cấp chứng từ số.Trường phù hợp không đáp ứng đầy đủ điều kiện, Tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận chữký số nước nhà có văn phiên bản từ chối cấp chứng thư số và nêu rõ lý do.

3. Việc cấp chứng thư số của Tổ chứccung cung cấp dịch vụ xác nhận chữ cam kết số tổ quốc cho những tổ chức cung cấp dịch vụchứng thực chữ cam kết số công cộng phải bảo đảm an toàn tính thường xuyên của dịch vụ thương mại mà các tổchức cung ứng dịch vụ xác thực chữ cam kết số công cộng hỗ trợ cho mướn bao.

Mục 2: HOẠT ĐỘNGCUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

Điều 23. Hồ sơ cấpchứng thư số của mướn bao

1. Đơn cấp chứng từ số theo mẫu củatổ chức hỗ trợ dịch vụ xác thực chữ ký số công cộng.

2. Sách vở kèm theo bao gồm:

a) Đối với cá nhân: chứng minh nhândân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

b) Đối cùng với tổ chức: ra quyết định thànhlập hoặc đưa ra quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chứchoặc giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư; chứngminh nhân dân, hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người thay mặt theopháp vẻ ngoài của tổ chức.

3. Cá nhân, tổ chức triển khai có quyền lựa chọnnộp bạn dạng sao từ bỏ sổ gốc, bạn dạng sao có chứng thực hoặc nộp bạn dạng sao xuất trình kèm bảnchính để đối chiếu.

Điều 24. Tạokhóa và cung cấp khóa dịch vụ thuê mướn bao

1. Tổ chức, cá thể đề nghị cung cấp chứngthư số rất có thể tự sinh sản cặp khóa hoặc yêu cầu bằng văn bản tổ chức cung cấp dịch vụchứng thực chữ cam kết số chỗ đông người tạo cặp khóa mang đến mình.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghịcấp chứng thư số tự tạo ra cặp khóa, tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác thực chữ ký sốcông cộng cần bảo đảm chắc chắn rằng tổ chức, cá thể đó đã áp dụng thiết bịtheo đúng tiêu chuẩn chỉnh quy định để tạo ra và tàng trữ cặp khóa.

3. Trường đúng theo tổ chức cung cấp dịch vụchứng thực chữ cam kết số nơi công cộng tạo cặp khóa, tổ chức đó phải bảo đảm an toàn sử dụngcác phương thức an ninh để chuyển giao khóa kín đến tổ chức, cá thể đề nghịcấp chứng thư số và chỉ được lưu phiên bản sao của khóa kín khi tổ chức, cá thể đềnghị cấp chứng thư số có yêu cầu bằng văn bản.

Điều 25. Cấp cho chứngthư số cho mướn bao

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ hội chứng thựcchữ ký số chỗ đông người cấp chứng từ số cho thuê bao sau khoản thời gian kiểm tra được các nộidung sau đây:

a) thông tin trong hồ sơ kiến nghị cấpchứng thư số của thuê bao là bao gồm xác;

b) Khóa công khai trên chứng từ số sẽđược cấp là độc nhất và thuộc cặp cùng với khóa kín của tổ chức, cá thể đề nghị cấpchứng thư số.

2. Chứng từ số chỉ được cấp cho ngườiđề nghị cấp và yêu cầu có khá đầy đủ những thông tin được hình thức tại Điều 5 Nghị địnhnày.

3. Tổ chức hỗ trợ dịch vụ triệu chứng thựcchữ ký kết số nơi công cộng chỉ được ra mắt chứng thư số sẽ cấp cho thuê bao bên trên cơ sởdữ liệu về chứng thư số của mình sau lúc có xác thực của mướn bao về tính chínhxác của tin tức trên chứng thư số đó; thời hạn để ra mắt chậm nhất là 24 giờsau khi đã có xác thực của thuê bao; trừ trường hòa hợp có thỏa thuận hợp tác khác.

4. Tổ chức cung ứng dịch vụ hội chứng thựcchữ ký số công cộng không được lắc đầu cấp chứng thư số mang lại tổ chức, cá nhân đềnghị cấp chứng thư số nếu không tồn tại lý do bao gồm đáng.

5. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thựcchữ ký kết số công cộng phải đảm bảo bình yên trong suốt quy trình tạo cùng chuyểngiao chứng thư số cho mướn bao.

Điều 26. Gia hạnchứng thư số thuê mướn bao

1. Ít tuyệt nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày hếthạn của chứng thư số, thuê bao gồm quyền yêu ước gia hạn chứng thư số.

2. Khi nhận được yêu ước gia hạn củathuê bao, tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ cam kết số nơi công cộng có nghĩa vụhoàn thành các thủ tục gia hạn chứng từ số trước khi hết hiệu lực.

3. Ngôi trường hợp chuyển đổi khóa công khaitrên chứng thư số được gia hạn, mướn bao bắt buộc yêu mong rõ; việc tạo khóa, phânphối khóa và công bố chứng thư số được gia hạn tiến hành theo các quy định tạicác Điều 24 và 25 Nghị định này.

Điều 27. Nắm đổicặp khóa cho mướn bao

Trong trường vừa lòng thuê bao tất cả nhu cầuthay đổi cặp khóa, mướn bao nên có đơn đề nghị thay đổi cặp khóa. Bài toán tạokhóa, trưng bày khóa và chào làng chứng thư số cùng với khóa công khai minh bạch mới thực hiệntheo các quy định tại các Điều 24 với 25 Nghị định này.

Điều 28. Trợ thì dừng,phục hồi chứng từ số của mướn bao

1. Chứng thư số của mướn bao bị nhất thời dừngtrong các trường thích hợp sau đây:

a) lúc thuê bao yêu thương cầu bởi văn bảnvà yêu mong này đã có được tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác thực chữ ký kết số công cộngxác minh là chính xác;

b) khi tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứngthực chữ ký kết số chỗ đông người có địa thế căn cứ để xác minh rằng chứng từ số được cấpkhông tuân theo các quy định tại những Điều 24 với 25 Nghị định này hoặc khi pháthiện ra bất kể sai sót như thế nào có ảnh hưởng đến nghĩa vụ và quyền lợi của thuê bao và người nhận;

c) Khi gồm yêu cầu của cơ sở tiếnhành tố tụng, cơ sở công an hoặc Bộ tin tức và Truyền thông;

d) Theo đk tạm dừng bệnh thưsố đang được luật trong đúng theo đồng giữa thuê bao với tổ chức cung cấp dịch vụ chứngthực chữ ký số công cộng.

2. Khi bao gồm căn cứ tạm ngưng chứng thư số,tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác thực chữ ký kết số nơi công cộng phải thực hiện tạm dừng,đồng thời, thông tin ngay thuê mướn bao và công bố trên cơ sở dữ liệu về hội chứng thưsố vấn đề tạm dừng, thời gian bước đầu và hoàn thành việc tạm thời dừng.

3. Tổ chức hỗ trợ dịch vụ bệnh thựcchữ ký số chỗ đông người phải phục hồi chứng thư số khi không hề căn cứ để tạm dừngchứng thư số hoặc thời hạn tạm ngưng theo yêu mong đã hết.

Điều 29. Thu hồichứng thư số của mướn bao

1. Chứng từ số của mướn bao bị thu hồitrong gần như trường thích hợp sau đây:

a) để thuê bao yêu thương cầu bằng văn bảnvà yêu cầu này đã có tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác nhận chữ cam kết số của mìnhxác minh là bao gồm xác;

b) để thuê bao là cá thể đã bị tiêu diệt hoặcmất tích theo tuyên tía của toàn án nhân dân tối cao hoặc thuê bao là tổ chức triển khai giải thể hoặc phá sảntheo hiện tượng của pháp luật;

c) Khi bao gồm yêu cầu của cơ quan tiếnhành tố tụng, ban ngành công an hoặc Bộ thông tin và Truyền thông;

d) Theo điều kiện thu hồi chứng thư sốđã được phương tiện trong đúng theo đồng giữa thuê bao và tổ chức cung ứng dịch vụ chứngthực chữ cam kết số công cộng.

2. Khi có căn cứ tịch thu chứng thư số,tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác thực chữ cam kết số công cộng phải tịch thu chứng thưsố, đồng thời, thông tin ngay cho thuê bao và chào làng trên cơ sở dữ liệu về chứngthư số việc thu hồi.

Điều 30. Dịch vụcấp dấu thời gian

1. Dịch vụ thương mại cấp dấu thời gian là dịchvụ giá chỉ trị tăng thêm để gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời hạn vào thôngđiệp dữ liệu.

2. Dịch vụ cấp dấu thời gian đượccung cấp bởi tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác nhận chữ cam kết số công cộng. Việc cungcấp thương mại & dịch vụ cấp dấu thời hạn phải tuân theo những quy chuẩn kỹ thuật cùng tiêu chuẩnbắt buộc áp dụng so với dịch vụ cấp dấu thời gian.

3. Ngày, tháng, năm và thời gian đượcgắn vào thông điệp tài liệu là ngày, tháng, năm và thời hạn mà tổ chức triển khai cung cấpdịch vụ cung cấp dấu thời hạn nhận được thông điệp dữ liệu đó và được xác thực bởitổ chức hỗ trợ dịch vụ cấp dấu thời gian.

4. Nguồn thời hạn của những tổ chứccung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian phải tuân theo các quy định của điều khoản vềnguồn thời gian chuẩn chỉnh quốc gia.

Điều 31. Quy chếchứng thực của tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác nhận chữ ký số công cộng

1. Quy chế xác thực của tổ chứccung cấp dịch vụ chứng thực chữ cam kết số chỗ đông người được xây đắp theo mẫu quy địnhtrong quy chế chứng thực của Tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký kết số quốcgia.

2. Quy chế chứng thực của tổ chứccung cung cấp dịch vụ xác nhận chữ cam kết số công cộng phải được công khai theo quy địnhtại khoản 2 Điều 33 Nghị định này.

3. Khi có sự biến hóa thông tin trongquy chế hội chứng thực, tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ ký kết số chỗ đông người phảithông báo bởi văn bạn dạng đến Tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực chữ cam kết số quốcgia và bắt buộc được sự gật đầu bằng văn phiên bản của Tổ chức hỗ trợ dịch vụ triệu chứng thựcchữ ký kết số tổ quốc đối với các nội dung thay đổi.

Mục 3: NGHĨA VỤ CỦACÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

Điều 32. Nghĩa vụcủa tổ chức cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký số công cộng so với thuê bao

1. Đảm bảo vấn đề sử dụng dịch vụ củathuê bao là liên tục, không bị cách trở trong suốt thời hạn hiệu lực của chứngthư số và việc kiểm tra trạng thái chứng thư số của mướn bao là liên tục.

2. Giải quyết các khủng hoảng và các khoảnđền bù xảy ra cho mướn bao và bạn nhận vào trường hòa hợp lỗi được khẳng định củatổ chức cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký số công cộng.

3. Đảm bảo bình yên thông tin riêng,thông tin cá thể và trang bị lưu trữ chứng thư số cho thuê bao theo cơ chế củapháp lý lẽ về bình an thông tin và luật pháp khác bao gồm liên quan.

4. Tiếp nhận thông tin:

Đảm bảo kênh mừng đón thông tin hoạtđộng 24 giờ trong thời gian ngày và 7 ngày trong tuần từ thuê bao tương quan đến câu hỏi sử dụngchứng thư số.

5. Liên quan đến chuyển động quản lýkhóa:

a) thông báo ngay dịch vụ thuê mướn bao, đồngthời vận dụng những biện pháp ngăn ngăn và khắc phục kịp thời trong trường hợpphát hiện nay thấy tín hiệu khóa kín đáo của mướn bao đã biết thành lộ, không còn toàn vẹn hoặcbất cứ sự không nên sót như thế nào khác gồm nguy cơ tác động xấu đến quyền hạn của thuê bao;

b) lời khuyên cho thuê bao câu hỏi thayđổi cặp khóa khi cần thiết nhằm đảm bảo tính tin cậy và bình an cao nhất cho cặpkhóa.

6. Trong trường hòa hợp phải tạm dừng cấpchứng thư số mới:

Trong thời gian tạm dừng, tổ chứccung cung cấp dịch vụ chứng thực chữ cam kết số công cộng có trách nhiệm bảo trì hệ thốngcơ sở dữ liệu tương quan đến chứng từ số sẽ cấp.

7. Khi bị tịch thu giấy phép, tổ chức triển khai cungcấp dịch vụ chứng thực chữ ký kết số nơi công cộng phải thông tin ngay dịch vụ cho thuê bao vềviệc chấm dứt cung cung cấp dịch vụ của bản thân mình và tin tức về tổ chức mừng đón cơ sở dữliệu của chính mình để đảm bảo quyền lợi sử dụng dịch vụ thương mại của thuê bao.

8. Phát hành hợp đồng mẫu mã với thuê baotrong đó bao gồm các nội dung:

a) Phạm vi, giới hạn sử dụng, nấc độbảo mật, túi tiền liên quan đến việc cấp với sử dụng chứng thư số và các thôngtin khác tất cả khả năng tác động đến quyền hạn của thuê bao;

b) yêu thương cầu bảo đảm sự bình an tronglưu trữ và sử dụng khóa túng bấn mật;

c) thủ tục khiếu nại và giải quyếttranh chấp.

9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ củabên giao cửa hàng đại lý theo vẻ ngoài của điều khoản về thương mại.

Điều 33. Nghĩa vụcủa tổ chức cung ứng dịch vụ xác thực chữ ký kết số công cộng đối với cơ quan liêu quảnlý bên nước về chữ cam kết số với dịch vụ xác nhận chữ ký kết số

1. Chào làng thông tin:

Tổ chức cung cấp dịch vụ hội chứng thựcchữ ký số nơi công cộng phải công khai minh bạch và duy trì thông tin 24 giờ trong ngày và 7ngày vào tuần trên trang tin năng lượng điện tử của chính bản thân mình những thông tin sau:

a) Quy chế xác thực và chứng thư sốcủa mình;

b) Danh sách chứng thư số tất cả hiệu lực,bị trợ thời dừng, bị tịch thu của thuê bao;

c) hồ hết thông tin cần thiết kháctheo chính sách của pháp luật.

2. Update thông tin:

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thựcchữ ký số nơi công cộng phải cập nhật các thông tin quy định tại khoản 1 Điều nàytrong vòng 24 giờ khi gồm thay đổi.

3. Cung cấp thông tin:

Tổ chức hỗ trợ dịch vụ hội chứng thựcchữ cam kết số nơi công cộng phải cung cấp trực tuyến đường theo thời hạn thực mang lại Tổ chứccung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký kết số tổ quốc thông tin về con số chứng thưsố đang sẵn có hiệu lực, bị trợ thời dừng, bị thu hồi để giao hàng công tác quản lý nhà nướcvề dịch vụ xác nhận chữ ký kết số.

4. Tàng trữ thông tin:

5. Nộp tầm giá dịch vụ bảo trì hệ thốngkiểm tra trạng thái chứng từ số theo quy định.

6. Report định kỳ và chợt xuất theoquy định của Bộ thông tin và truyền thông và yêu cầu của những cơ quan đơn vị nướccó thẩm quyền.

Mục 4: ĐẠI LÝ DỊCHVỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

Điều 34. Điều kiệnhoạt động của đại lý phân phối dịch vụ xác thực chữ ký kết số công cộng

1. Là mến nhân bao gồm tổ chứckinh tế được thành lập hợp pháp, cá thể hoạt động thương mại dịch vụ một giải pháp độc lập,thường xuyên cùng có đăng ký kinh doanh.

2. Có add cụ thể trụ sở giao dịch.

3. Gồm hợp đồng đại lý với tổ chứccung cấp dịch vụ chứng thực chữ cam kết số công cộng.

Điều 35. Quyền,nghĩa vụ của cửa hàng đại lý dịch vụ chứng thực chữ ký kết số công cộng

1. Tiến hành các quyền, nghĩa vụ củađại lý theo cơ chế của quy định về yêu đương mại.

2. Phía dẫn không thiếu thốn hồ sơ, thủ tục cấpchứng thư số dịch vụ cho thuê bao.

3. Niêm yết công khai quy trình cấpchứng thư số trên trụ sở đại lý.

4. đảm bảo an toàn kênh tin tức 24 giờtrong ngày với 7 ngày trong tuần để đón nhận yêu mong từ mướn bao.

5. Chịu đựng trách nhiệm báo cáo khi tất cả yêucầu của cơ quan chức năng nhằm ship hàng công tác làm chủ nhà nước về thương mại dịch vụ chứngthực chữ ký số.

Chương IV

DỊCH VỤ CHỨNGTHỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Mục 1: CẤP GIẤY CHỨNGNHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊNDÙNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 36. Điều kiệnhoạt đụng và đăng ký hoạt động

1. Điều kiện hoạt động

Cơ quan, tổ chức triển khai được vận động cungcấp dịch vụ xác thực chữ cam kết số chuyên sử dụng khi gồm giấy chứng nhận đăng cam kết hoạtđộng vị Bộ tin tức và truyền thông media cấp.

2. Điều kiện đăng ký hoạt động

a) Cơ quan, tổ chức triển khai phải bác ái sựchịu trách nhiệm: cai quản trị hệ thống; vận hành hệ thống và cấp chứng thư số; đảmbảo an ninh thông tin của hệ thống. Những nhân sự này phải gồm bằng đại học trởlên, chăm ngành bình an thông tin hoặc technology thông tin hoặc điện tử viễnthông;

b) tùy chỉnh hệ thống máy kỹ thuậtđảm bảo những yêu ước sau:

- tàng trữ đầy đủ, đúng mực và cập nhậtthông tin của thuê bao giao hàng việc cấp chứng thư số vào suốt thời hạn chứngthư số có hiệu lực;

- Đảm bảo chế tác cặp khóa chỉ được cho phép mỗicặp khóa được tạo ra ngẫu nhiên cùng đúng một đợt duy nhất; có khả năng đảm bảokhóa kín đáo không bị phát hiện khi bao gồm khóa công khai minh bạch tương ứng;

- Có hào kiệt cảnh báo, ngăn chặn vàphát hiện truy nhập phi pháp trên môi trường xung quanh mạng;

- Được kiến tạo theo xu hướng giảmthiểu buổi tối đa sự xúc tiếp trực tiếp với môi trường thiên nhiên Internet.

c) bao gồm phương án hỗ trợ trực tuyếnthông tin thuê bao cho Tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác nhận chữ ký kết số quốc gia,phục vụ công tác cai quản nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ cam kết số;

d) toàn thể hệ thống vật dụng sử dụngđể cung ứng dịch vụ đặt tại Việt Nam;

đ) gồm trụ sở, nơi đặt máy móc, thiếtbị phù hợp với yêu cầu của quy định về phòng kháng cháy, nổ; có công dụng chốngchịu bọn lụt, hễ đất, nhiễu điện từ, sự xâm nhập bất hợp pháp của bé người.

Điều 37. Hồ nước sơđăng cam kết hoạt động

1. Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy triệu chứng nhậnđăng ký hoạt động vui chơi của tổ chức hỗ trợ dịch vụ chứng thực chữ cam kết số chuyên dùngtheo chủng loại số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghịđịnh này.

2. Văn phiên bản chứng minh đáp ứng nhu cầu các điềukiện đăng ký vận động quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định này.

3. Văn phiên bản chứng minh đối tượng người dùng sử dụngdịch vụ bao gồm cùng tính chất chuyển động hoặc mục đích công việc và được link vớinhau trải qua điều lệ vận động hoặc văn phiên bản quy phạm pháp luật khí cụ cơ cấutổ chức chung hoặc hình thức liên kết, chuyển động chung.

Điều 38. Quytrình, giấy tờ thủ tục cấp, tạm đình chỉ, thu hồi, biến đổi nội dung và cung cấp lại giấy chứngnhận đk hoạt động

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hoạt động

a) trong tầm 30 ngày làm việc, nói từngày nhận ra hồ sơ đăng ký chuyển động hợp lệ, Bộ tin tức và truyền thông tổchức thẩm tra làm hồ sơ và cấp cho giấy chứng nhận đăng ký chuyển động trong trường phù hợp hồsơ đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký vận động quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị địnhnày. Mẫu mã giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung ứng dịch vụ chứngthực chữ cam kết số siêng dùng lý lẽ theo mẫu mã số 09tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này.

Trường hòa hợp từ chối, Bộ thông tin vàTruyền thông có thông tin bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Giấy chứng nhận đăng cam kết hoạt độngcủa tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận chữ ký kết số chuyên cần sử dụng của cơ quan, tổchức bao gồm thời hạn 05 năm.

2. Tạm thời đình chỉ giấy chứng nhận đăngký hoạt động

Tổ chức hỗ trợ dịch vụ bệnh thựcchữ ký kết số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức bị trợ thời đình chỉ giấy chứng nhận đăngký vận động không vượt 6 tháng khi thuộc một trong những trường đúng theo sau:

a) cung cấp dịch vụ không đúng với nội dungghi bên trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

b) Không đáp ứng được một trong các cácđiều kiện cung cấp giấy chứng nhận đăng ký vận động quy định trên khoản 2 Điều 36Nghị định này trong vượt trình hỗ trợ dịch vụ.

3. Khôi phục giấy chứng nhận đăng kýhoạt động

Trong thời gian bị tạm bợ đình chỉ giấychứng nhận đk hoạt động, nếu như tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kýchuyên sử dụng của cơ quan, tổ chức khắc phục được tại sao bị nhất thời đình chỉ, bộ Thôngtin và media sẽ cho phép tổ chức cung cấp dịch vụ xác nhận chữ ký kết sốchuyên dùng được tiếp tục hỗ trợ dịch vụ.

4. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạtđộng

Tổ chức cung cấp dịch vụ triệu chứng thựcchữ ký số chuyên sử dụng của cơ quan, tổ chức bị thu hồi giấy ghi nhận đăng kýhoạt cồn khi ở trong một trong những trường đúng theo sau:

a) ko triển khai cung cấp dịch vụtrong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp cho giấy ghi nhận đăng cam kết hoạt độngmà không có lý do bao gồm đáng;

b) Bị giải thể hoặc phá sản theo quyđịnh của điều khoản có liên quan;

c) Không hạn chế được những điều kiệntạm đình chỉ biện pháp tại khoản 2 Điều 38 Nghị định này sau thời hạn tạm ngưng ấnđịnh bởi cơ quan nhà nước;

d) Cơ quan, tổ chức không hy vọng tiếp tụccung cấp cho dịch vụ.

5. đổi khác nội dung giấy triệu chứng nhậnđăng ký kết hoạt động

Thay đổi văn bản giấy hội chứng nhậnđăng ký vận động được triển khai khi tổ chức triển khai được cung cấp giấy ghi nhận thay đổimột trong số thông tin sau: địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, phạmvi cùng đối tượng cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật áp dụng.

Để biến đổi nội dung giấy hội chứng nhậnđăng ký kết hoạt động, tổ chức cung ứng dịch vụ chứng thực chữ ký kết số chuyên sử dụng củacơ quan, tổ chức triển khai nộp hồ sơ đề nghị biến hóa nội dung giấy ghi nhận đăng ký kết hoạtđộng tại Bộ thông tin và Truyền thông, hồ sơ bao gồm: solo đề nghị đổi khác nộidung giấy chứng nhận đăng ký vận động theo chủng loại số07 trên Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và những văn bản, tài liệuliên quan, là đại lý cho việc đề xuất thay đổi.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từngày nhận đủ hồ nước sơ hợp lệ, Bộ tin tức và truyền thông thẩm tra, cung cấp lại giấychứng nhấn đăng ký vận động cho cơ quan, tổ chức triển khai với những nội dung đã nắm đổi;trường hợp không đồng ý cấp lại, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn của giấy chứng nhận đăng kýhoạt động cấp lại là thời hạn còn lại của giấy ghi nhận đã được cấp.

6. Cấp cho lại giấy chứng nhận đăng ký kết hoạtđộng khi hết hạn

Trước khi giấy chứng nhận đăng ký hoạtđộng hết hạn tối thiểu 30 ngày, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ cam kết sốchuyên sử dụng của cơ quan, tổ chức triển khai nộp hồ sơ kiến nghị cấp lại giấy chứng nhận đăngký chuyển động do không còn hạn. Hồ nước sơ đề xuất cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt độngdo quá hạn sử dụng gồm:

a) Đơn đề xuất cấp lại giấy chứng nhậnđăng ký vận động do không còn hạn, theo mẫu mã số 08 tạiPhụ lục phát hành kèm theo Nghị định này;

b) hồ hết thông tin thay đổi về nhân sự,kỹ thuật của tổ chức triển khai liên quan lại đến điều kiện cấp giấy ghi nhận theo quy địnhtại khoản 2 Điều 36 Nghị định này (nếu có).

Trong thời hạn 15 ngày làm cho việc, kể từngày cảm nhận hồ sơ ý kiến đề xuất cấp lại giấy ghi nhận đăng ký hoạt động do hết hạnhợp lệ, Bộ thông tin và truyền thông tổ chức thẩm tra hồ sơ.

Trường hòa hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện,Bộ tin tức và media cấp lại giấy ghi nhận đăng ký chuyển động cho tổchức. Trường thích hợp từ chối, Bộ thông tin và media có thông tin bằng văn bảnvà nêu rõ lý do.

Thời hạn giấy ghi nhận đăng ký kết hoạtđộng cấp cho lại bởi vì hết hạn là 05 năm.

Điều 39. Quyềnvà nhiệm vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ chứng thực chữ cam kết số si