Jose ua tib zoo teb hais tias, “Kuv hlub koj vim kuv hnov tau tias koj hlub koj hauv kuv lub nruab siab.”
Tiam sis kuv yeej hlub koj, thiab vim hais tias kuv hlub koj, kuv thiaj xav kom yuav rais los ua ib tug tub txib zoo.

Bạn đang xem: Lyrics: Kuv Hlub Koj In English


Thaum Davi pom nws, Davi hais rau xanh Mefinpause tias: ‘Kuv yuav hlub koj vim koj txiv Yaunathas hlub kuv heev.
When David found him, he told Mephibosheth: ‘Because your father was a good friend khổng lồ me, I will take care of you for the rest of your life.
Cov lus no “Kuv hlub koj,” “Ua koj tsaug ntau,” thiab “Zam txim rau xanh kuv” yeej zoo ib yam li cov tshuaj rau yus tus ntsuj plig.
Tus muam ntawd thiaj hais tias, cuag li Yehauvas tau txhawb nws li no: “Kuv hlub koj vim koj yog kuv tus ntxhais, tsis yog vim koj yog ib tug tho kev.
She felt that Jehovah was saying: “I love you, not just because you are a pioneer, but because you are my daughter & dedicated to lớn me.
Ces thaum kawg, nws rua qhov muag thiab hais tias, “Niam tais, koj xav kom kuv sia siv vim koj hlub kuv!”
Finally, her big blue eyes brightened, and she said, “Grandma, you want me khổng lồ wear my seat belt because you love me!”
“Muaj suab hais saum ntuj tuaj hais tias, ‘Koj yog kuv tus tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau củ koj heev.’” —Malakau 1:11
Niaj hnub nim no muaj kev txom nyem ntau heev dhau, ces qhov uas peb muab text xa mus rau xanh lwm tus neeg muaj duab pab txhawb nqa los yog muab ib daim duab zoo nkauj tso rau xanh saum internet muaj cov lus hais tias “Kuv hlub koj” yeej zoo heev thiab muaj nqis ntau heev.

Xem thêm: Kích Cỡ Trung Bình Của Cậu Nhỏ Việt Nam Bao Nhiêu Là Chuẩn Nhất?


In today’s world of so much suffering because of different circumstances, sending a text message with a funny emoji or posting a nice picture with the words “I love you” is good và valuable.
Kuv tso siab rau củ koj txojkev hlub uas ruaj khov, kuv lub siab xyiv fab qhov uas koj cawm kuv dim. —Nt.Nk.
Ces kuv thiaj muaj cuab kav hais tag siab tag ntsws zoo li lawv niam thiab txiv tias:3 “Txwj Laug los sis Muam, yog tias kuv tsis hlub koj ces, kuv yuav tsis quav ntsej hais tias koj ua dab tsi thaum koj ua tub txib.
Then I was able lớn say with all the feeling like that of a tender parent:3 “Elder or Sister, if I didn’t love you, I wouldn’t care what happens on your mission.
Thaum tus vaj ntxwv hnov txog qhov no, nws yws yws rau xanh tus neeg uas nws tau zam tus nqi rau hais tias, “Tsim nyog koj yuav tsum hlub tus tub qhe uas koj nrog ua hauj lwm ua ke ntawd, ib yam li kuv twb hlub koj lawm puas yog?”
On hearing this, the king lamented to lớn the one he had forgiven, “Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?”
7 Vim kuv tau tso koj ib nyuag pliag xwb, tiam sis nrog txoj kev hlub tshua heev kuv yuav sau koj rov qab.
Thaum nws hnov li ntawd, nws zoo siab hlo tsis nco txhawj txog dabtsi li lawm, ces Yauxej txawm thov nws tias: “Thaum koj tau zoo lawm, thov nco txog kuv, thiab thov koj hlub kuv es pab hais txog kuv zaj rau củ Falau.”
As relief swept over the cupbearer’s features, Joseph added this request: “Please show me loyal love & mention me khổng lồ Pharaoh.”
“Tiam sis tus sau se sawv nrug deb me ntsis, nws tsis tsa qhov muag saib saum ntuj, nws ntaus nws lub hauv siab thiab hais tias, Vajtswv, kuv yog neeg txhaum, thov koj hlub kuv.”
“And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful khổng lồ me a sinner.”
Kuv yuav zoo siab xyiv fab rau xanh koj txojkev hlub uas ruaj khov, vim koj pom kuv txojkev txom nyem nyuaj siab, thiab koj paub kuv txojkev ceeblaj.” —NTAWV NKAUJ 31:7.
I will rejoice greatly in your loyal love, for you have seen my affliction; you are aware of my deep distress.” —PSALM 31:7.