Spinning Đang tải tài liệu...
cài đặt file Word
download file PDF
Tài liệu này miễn phí cài đặt xuống

Xem phía dẫn


0 các bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tư liệu này
Giáo án giờ anh lớp 4 BGD cv 2345 Week 1.docx
*
0

5 - Rất bổ ích 0


4 - tốt 0


3 - trung bình 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không có lợi 0


Mô tả


Week: 01

Period: 01

UNIT 1: NICE khổng lồ SEE YOU AGAIN

Lesson 1 (1, 2)

I. Objectives.

Bạn đang xem: Giáo án trọn bộ môn tiếng anh lớp 4 theo chương trình mới

- By the end of the lesson, students will be able to:

1. Knowledge:

- Greet & respond lớn greetings formally.

- Sentence Patterns: Good ____.

- Vocabulary: Mr Loc, Ms Hien, Mai, Nam, Phong

Good morning. / Good afternoon. / Good evening.

2. Skills.

- Listening và speaking.

3. Ability/Quality:

- Learn hard

- Confident in learning và practice situations

4. Forming competence:

- Self-study ability

- Use language to read & write about their school & lessons

II. Teaching aids:

- CDs player, stereo, book.

III. Methods:

- Communicative approach, group Ss & T"s activities, play as a character, teaching

methods with game, teaching methods by visual, teaching methods by practising,

discussion group, technical present....

IV. Content.

Content

Teacher’s activities

Student’s activities

A. Warm up

(5’)

B. New lesson

(30’)

- Have Ss play the game: passing

ball to lớn introduce themselves.

Task 1:

Look, listen và repeat.

- Ask Ss to lớn identify the characters.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Môn Toán, Tiếng Việt Cả Năm, Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán 3

Who is this?

Who are they?

- Have Ss listen & repeat the short

conversation between Miss Hien

and her pupils. (twice)

- Have Ss play role to read the

dialog in groups.

- call some pairs to read the

conversation.

- check Ss’ understanding:

T: Good morning, class.

+ Encourage Ss lớn say:

Good morning, Miss Hang.

- Play the game.

Class: What’s your name?

S1: My name’s Nam. /I’m

Nam.

- Identify the characters.

Miss Hien và pupils

- Listen & repeat.

- Play roles to read. One

group repeat Miss Hien’s

part và the other the pupils’

part.

- Read in pairs.

- Greet in chorus:

Good morning, Miss Hang.

Đáp án giải bài tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 9


Giải bài xích tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 4 review 1 tiên tiến nhất


Giải giờ Anh lớp 4 unit 19 SGK mới tập 2 lesson 1, 2, 3


Phiếu bài tập hỗ trợ kiến thức giờ anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_37.doc


Phiếu bài tập hỗ trợ kiến thức giờ anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_39.doc


Phiếu bài xích tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_38.doc


Phiếu bài bác tập hỗ trợ kiến thức giờ anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_1.doc


Phiếu bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_32.doc


Phiếu bài tập hỗ trợ kiến thức giờ đồng hồ anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_40.docx


Phiếu bài xích tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_34.docx


Phiếu bài bác tập hỗ trợ kiến thức tiếng anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_35.docx


Phiếu bài bác tập hỗ trợ kiến thức giờ đồng hồ anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_36.docx


Phiếu bài bác tập hỗ trợ kiến thức giờ anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_33.doc


Phiếu bài xích tập bổ trợ kiến thức giờ đồng hồ anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_30.doc


Phiếu bài tập hỗ trợ kiến thức tiếng anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_31.doc


Phiếu bài tập hỗ trợ kiến thức tiếng anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_29.doc


Phiếu bài tập bổ trợ kiến thức giờ đồng hồ anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_28.doc


Phiếu bài bác tập hỗ trợ kiến thức tiếng anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_27.doc


Phiếu bài bác tập hỗ trợ kiến thức giờ anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_24.doc


Phiếu bài xích tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 4 K4-_PHIEU_BT_SO_25.doc