*
Danh từ đếm được: Là danh tự hoàn toàn có thể cần sử dụng được cùng với số đếm, vì vậy nó gồm 2 hình thái số không nhiều cùng số nhiều.

Bạn đang xem: Food là danh từ đếm được hay không đếm được

Nó dùng được với a giỏi với the.

VD: one book, two books, …

Danh từ bỏ ko đếm được: Không cần sử dụng được cùng với số đếm, vì thế nó không tồn tại hình thái số không nhiều, số những. Nó bắt buộc dùng được với a, còn the chỉ trong một số trong những trường thích hợp đặc trưng. VD: milk (sữa). quý khách cấp thiết nói “one milk”, “two milks” … (Một số thứ hóa học không đếm được rất có thể được đựng trong các bình đựng, bao bì… đếm được.

Xem thêm:

VD: one glass of milk – một ly sữa). 

Một số danh trường đoản cú đếm được bao gồm hình thái số các đặc biệt. VD: person – people; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice … 

Một số danh trường đoản cú đếm được bao gồm dạng số ít/ số những hệt nhau chỉ minh bạch bởi bao gồm “a” và không tồn tại “a”: an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. 

Một số các danh tự không đếm được nlỗi food, meat, money, sand, water … đôi khi được dùng nhỏng những danh từ số các nhằm chỉ các dạng, nhiều loại khác biệt của vật tư kia. 

This is one of the foods that my doctor wants me lớn eat.

Danh trường đoản cú “time” nếu như sử dụng với nghĩa là “thời gian” là không đếm được mà lại khi dùng cùng với tức là “thời đại” hay “số lần” là danh trường đoản cú đếm được. 

You have sầu spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm được) I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được)

Bảng sau là những định ngữ sử dụng được cùng với những danh tự đếm được cùng ko đếm được.

WITH COUNTABLE NOUN

WITH UNCOUNTABLE NOUN

a(n), the, some, any

the, some, any

this, that, these, those

this, that

none, one, two, three,…

None

many  a lot of  a number of (a) few  fewer… than  more….than

much (thường được sử dụng trong câu tủ định, câu hỏi)  a lot of  a large amount of (a) little  less….than  more….than

Một số từ bỏ ko đếm được cần biết:

Sand food meat water

money news measles (bệnh dịch sởi) soap

Information air mumps (bệnh dịch quai bị) economics

Physics mathematics politics homework

Note: advertising là danh trường đoản cú không đếm được dẫu vậy advertisement là danh trường đoản cú đếm được, chỉ một quảng bá rõ ràng nào kia.