Đề bình chọn 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (Đề 9)

Đề 9:

Câu 1: Căn bậc nhì số học của 25 là:

A. 5 B. – 5 C. ±5 D. 225

Câu 2: So sánh 9 và √79, ta có tóm lại sau:

A.9 √79 D. Không so sánh được

Câu 3: Biểu thức 

*
 xác định khi:

 

*

Câu 4: Giá trị của x để  là:

A.13 B.14 C.1 D.4

Câu 5: Biểu thức  bằng :

A.1 + x2 B.-(1 + x2 ) C.±(1 + x2 ) D. Tác dụng khác

Câu 6: Biết √(x2 ) = 13 thì x bằng:

A.13 B.169 C.±169 D.±13

Câu 7: Biểu thức

*
bằng:

A.√8 B.-√2 C.-2√2 D.-2

Câu 8: Giá trị của biểu thức 

*
 bằng:

A.12√6 B.6 C.√30 D.3

Câu 9: Với a Câu 10: Nếu x thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại

*
thì x nhận quý giá là:

A.0 B.6 C.9 D.36

Đáp án cùng thang điểm

Bài 1:

1. A

2.C

3.B

4.D

5.A

6.D


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút toán 9 chương 1

7.C

8. B

9.A

10.D

Câu 2: Ta tất cả 9 = √81

81 √79

Chọn đáp án C

Câu 3: Biểu thức √(5 - 2x) khẳng định khi:

5 - 2x ≥ 0 ⇔ 2x ≤ 5 ⇔ x ≤ 5/2

Chọn giải đáp B

Câu 4: ⇔ 2x + 1 = 9 ⇔ 2x = 8 ⇔ x = 4

Chọn lời giải D

Câu 5: Do 1 + x2 > 1 ∀x nên  = 1 + x2

Chọn lời giải A

Câu 6: √(x2 ) = 13 ⇔ |x| = 13 ⇔ x = ±13

Chọn câu trả lời D

Câu 7:

 

*

Chọn câu trả lời C

Câu 8:

*

= |3 - √6| + |3 + √6|

= 3 - √6 + 3 + √6

= 6

Chọn giải đáp B

Câu 9: Với a > 1, ta có

*

Chọn lời giải A

Câu 10:

*

⇔ 3 + √x = 9 ⇔ √x = 6 ⇔ x = 36

Chọn lời giải D

Xem toàn bộ: Đề khám nghiệm 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại số


Tải về
Tham khảo các bài học khác
Loạt bài Lớp 9 hay nhất
xemthêm

Xem thêm: Sau Tất Cả Mình Chẳng Là Gì Của Nhau ? Sau Tất Cả Chúng Ta Chẳng Là Gì Của Nhau Dịch

Trang Web chia sẻ tài liệu, giải mã miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


*

*

Đặt thắc mắc