Câu hỏi: Dây dẫn mang mẫu điện ko tương tác với

A. Những điện tích đứng yên

B. Nam châm hút từ chuyển động

C. Những điện tích chuyển dộng

D. Nam châm hút từ đứng yên

Trả lời:

* Dây dẫn mang loại điện tương tác với:

- các điện tích chuyển động

- nam châm hút từ đứng yên

- nam châm chuyển động

* Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với những điện tích đứng yên

Đáp án cần chọn là:A .Các điện tích đứng yên

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm kiếm hiểu những dạng bài tập về Tính tương tác giữa hai dòng điện tuy nhiên song thuộc bài xích học nhé

Phương pháp

+ lúc cho dòng điện chạy qua nhì dây dẫn thẳng song song thì hai chiếc điện tương tác với nhau.

Bạn đang xem: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

- Nếu hai cái điện cùng chiều thì bọn chúng hút nhau.

- Nếu hai chiếc điện ngược chiều thì bọn chúng đẩy nhau.

*
Dây dẫn mang cái điện không tương tác với" width="147">

+ Độ lớn của lực từ tác dụng lênmột đơn vị chiều dàicủa dây:

Trong đó:I1và I2là cường độ chiếc điện chạy qua các dây, đơn vị là ampe (A); r là khoảng giải pháp giữa hai cái điện, đơn vị là mét (m).

Xem thêm: Siêu Nhân Người Nhện Và Nữ Hoàng Băng Giá Elsa, Siêu Nhân Người Nhện Nữ Hoàng Băng Giá

Lưu ý:

+ Lực hút tốt lực đẩy giữa hai loại điện có phương nằm bên trên đường nối hai chiếc điện

+ Nếu tính đến dây có chiều lâu năm l thì:

*
Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với (ảnh 2)" width="577">

+ Khi bao gồm nhiều cái điện tác dụng lên nhau thì ta áp dụng nguyên lý chồng chất: F = F1+ F2+ F3+ ....

Bài tập trắc nghiệm tất cả đáp án


Bài 1:Hai dây dẫn thẳng dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ trong nhị dây bằng nhau cùng bằng I = 1 A. Lực từ tác dung lên mỗi đơn vị chiều nhiều năm của dây bằng 2.10-5N. Hỏi nhì dây đó giải pháp nhau bao nhiêu.

Lời giải

Ta có:

*
Dây dẫn mang cái điện ko tương tác với (ảnh 3)" width="442">

Bài 2:Một dây dẫn dài vô hạn, gồm cường độ I1= 6A đặt tại điểm A.

a) Hãy tính độ lớn cảm ứng từ vì dây dẫn trên gây ra tại điểm B nằm phương pháp A đoạn 6 centimet ?

b) Nếu tại B đặt một dây dẫn thứ 2 tuy vậy song với dây thứ nhất. Cho dòng điện I2= 3A, chạy thuộc chiều với cái điện thứ nhất, hãy xác định lực từ bởi vì I1tác dụng lên mỗi mét dây dẫn của I2, mang lại biết chúng đẩy tốt hút nhau?

Lời giải

a) Cảm ứng từ vày dòng điện thẳng nhiều năm vô hạn tạo ra tại B:

*
Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với (ảnh 4)" width="350">

b) do hai dây dẫn gồm dòng điện thuộc chiều yêu cầu lực tương tác giữa bọn chúng là lực hút.

Độ lớn của lực tương tác:

*
Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với (ảnh 5)" width="242">

Bài 3:Hai dây dẫn đặt biện pháp nhau 2cm trong ko khí, loại điện trong 2 dây gồm cùng giá trị cường độ, lực tương tác từ giữa 2 dây là lực hút và bao gồm độ lớn F = 2,5.10-2N. Hai loại điện trên thuộc chiều xuất xắc ngược chiều ? tìm cường độ mẫu điện vào mỗi dây ?

Lời giải

Vì lực tương tác là lực hút phải hai loại điện cùng chiều

Ta có:

*
Dây dẫn mang loại điện không tương tác với (ảnh 6)" width="434">

Bài 4:Hai dây dẫn nhiều năm vô hạn đặt giải pháp nhau 4cm, mang đến 2 dòng điện chạy ngược chiều nhau vào 2 dây dẫn, 2 loại điện tất cả cùng cường độ I = 5A. Hãy mang lại biết:

a) hai dây dẫn trên tất cả tương tác lực từ với nhau không ? Nếu tất cả thì bọn chúng đẩy tốt hút nhau ? Vẽ hình ?

b) Hãy tính lực từ tương tác trên mỗi mét chiều lâu năm của mỗi sợi dây ?

Lời giải

a) vị hai dây dẫn đều mang mẫu điện nên chúng sẽ tương tác với nhau bằng lực từ. Vì hai mẫu điện ngược chiều nên chúng sẽ đẩy nhau:

*
Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 7)" width="371">

b) Lực tương tác giữa hai dây dẫn:

*
Dây dẫn mang mẫu điện không tương tác với (ảnh 8)" width="265">

Bài 5:Ba loại điện cùng chiều thuộc cường độ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng với dài vô hạn. Biết rằng khoảng giải pháp giữa dây 1 với 2 là 10 cm dây 2 và 3 là 5cm với dây 1 với 3 là 15cm. Xác định lực từ do:

a) Dây 1 với dây 2 tác dụng lên dây 3

b) Dây 1 với dây 3 tác dụng lên dây 2

Lời giải

a) bởi vì dòng điện I1và I3cùng chiều đề xuất I1hút I3một lực :

*
Dây dẫn mang mẫu điện không tương tác với (ảnh 9)" width="379">

Vì cái điện I2và I3cùng chiều yêu cầu I2hút I3một lực:

*
Dây dẫn mang loại điện không tương tác với (ảnh 10)" width="369">

Lực từ vì dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3:

*
Dây dẫn mang mẫu điện ko tương tác với (ảnh 11)" width="391">

b) bởi dòng điện I1và I2cùng chiều nên I1hút I2một lực:

*
Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với (ảnh 12)" width="357">

Vì dòng điện I3và I2cùng chiều đề nghị I3hút I2một lực:

*
Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với (ảnh 13)" width="251">

Lực từ do dây 1 với dây 2 tác dụng lên dây 3:

*
Dây dẫn mang cái điện ko tương tác với (ảnh 14)" width="349">