bắt tắt văn bản VB nơi bắt đầu Tiếng Anh hiệu lực hiện hành VB liên quan Lược đồ ngôn từ MIX sở hữu về
Đăng nhập thông tin tài khoản giatri.edu.vn cùng đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
share qua:
*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

Số: 30/2014/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc -------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014


Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ, ban ngành ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của cơ quan chính phủ về điều khoản chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một vài điều của quy định Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hành một số điều của mức sử dụng Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về vấn đề sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và khuyên bảo thi hành một số điều của cơ chế Giáo dục;


Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Quy định đánh giá học sinh tè học.


Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 mon 10 năm 2014. Thông bốn này thay thế sửa chữa Thông bốn số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 mon 10 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất về việc ban hành Quy định review và xếp loại học viên tiểu học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Tiểu học, cục trưởng cục Khảo thí với Kiểm định quality giáo dục, Thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, Giám đốc những sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tứ này.

 Nơi nhận:- Ban Tuyên giáo TƯ;- văn phòng và công sở Quốc hội;- Văn phòng bao gồm phủ;- văn phòng Hội đồng nước nhà GD với PTNL;- truy thuế kiểm toán nhà nước;- viên KTVBQPPL (Bộ tứ pháp);- Công báo;- Như Điều 3 (để thực hiện);- Website bao gồm phủ;- Website bộ GDĐT;- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Vinh Hiển


QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC (Ban hành kèm theo Thông tứ số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 08 năm 2014

của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)


1. Văn bạn dạng này công cụ về review học sinh tè học gồm những: nội dung và cách thức đánh giá, sử dụng hiệu quả đánh giá.
2. Văn phiên bản này áp dụng so với trường đái học; lớp tiểu học tập trong ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp học và trường siêng biệt; cơ sở giáo dục khác triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tổ chức, cá thể tham gia vận động giáo dục tè học.
Điều 2. Đánh giá học sinh tiểu họcĐánh giá học viên tiểu học tập nêu trong phương tiện này là những vận động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, dìm xét quá trình học tập, tập luyện của học tập sinh; bốn vấn, hướng dẫn, cổ vũ học sinh; nhận xét định tính hoặc định lượng về công dụng học tập, rèn luyện, sự sinh ra và phạt triển một trong những năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học.
1. Giúp gia sư điều chỉnh, thay đổi phương pháp, hiệ tượng tổ chức hoạt động dạy học, vận động trải nghiệm tức thì trong quá trình và xong mỗi tiến độ dạy học, giáo dục; kịp lúc phát hiện phần lớn cố gắng, văn minh của học sinh để hễ viên, khuyến khích và phát hiện tại những trở ngại chưa thể tự thừa qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ; gửi ra đánh giá và nhận định đúng những điểm mạnh nổi bật và những tinh giảm của mỗi học viên để có phương án kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển động học tập, rèn luyện của học sinh; đóng góp thêm phần thực hiện kim chỉ nam giáo dục tiểu học.
2. Giúp học sinh có tác dụng tự tiến công giá, tham gia đánh giá; từ học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hòa hợp tác; tất cả hứng thú học tập tập và rèn luyện để tiến bộ.
3. Giúp cha mẹ học sinh hoặc bạn giám hộ (sau phía trên gọi phổ biến là cha mẹ học sinh) tham gia review quá trình và hiệu quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và cách tân và phát triển năng lực, phẩm chất của con trẻ mình; tích cực và lành mạnh hợp tác với đơn vị trường trong các chuyển động giáo dục học sinh.
4. Giúp cán bộ quản lí giáo dục các cấp kịp thời lãnh đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương thức dạy học, cách thức đánh giá nhằm mục đích đạt công dụng giáo dục.
Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 1 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Đánh giá do sự tân tiến của học tập sinh; coi trọng vấn đề động viên, khích lệ tính tích cực và lành mạnh và vượt nặng nề trong học tập, tập luyện của học sinh; giúp học viên phát huy tất cả khả năng; bảo đảm kịp thời, công bằng, khách quan.
2. Đánh giá toàn vẹn học sinh thông qua reviews mức độ đạt chuẩn chỉnh kiến thức, năng lực và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học viên theo phương châm giáo dục tè học.
Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 1 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">3. Kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó reviews của gia sư là quan trọng đặc biệt nhất.
4. Đánh giá chỉ sự tân tiến của học tập sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác, ko tạo áp lực nặng nề cho học tập sinh, giáo viên và bố mẹ học sinh.
1. Đánh giá quá trình học tập, sự tân tiến và công dụng học tập của học viên theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục đào tạo phổ thông cấp tiểu học.
Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Đánh giá chỉ sự sinh ra và phân phát triển một số năng lực của học sinh:
Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 2 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">a) từ bỏ phục vụ, tự quản;
Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">b) Giao tiếp, phù hợp tác;
Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">c) Tự học và giải quyết và xử lý vấn đề.
Khoản 3 Điều 5 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">3. Đánh giá sự sinh ra và vạc triển một trong những phẩm chất của học sinh:
Khoản 3 Điều 5 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">a) chăm học, chăm làm; tích cực và lành mạnh tham gia vận động giáo dục;
Khoản 3 Điều 5 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">b) từ tin, từ trọng, tự chịu trách nhiệm;
Khoản 3 Điều 5 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">c) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết;
Khoản 3 Điều 5 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">d) yêu thương gia đình, chúng ta và những người dân khác; yêu thương trường, lớp, quê hương, khu đất nước.
Điều 6 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 6. Đánh giá thường xuyên
Điều 6 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Đánh giá thường xuyên là reviews trong quy trình học tập, rèn luyện, của học tập sinh, được triển khai theo quá trình nội dung của những môn học cùng các vận động giáo dục khác, vào đó bao gồm cả quy trình vận dụng con kiến thức, năng lực ở công ty trường, gia đình và cùng đồng.
Điều 6 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 3 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Trong đánh giá thường xuyên, thầy giáo ghi phần nhiều nhận xét đáng chú ý nhất vào sổ theo dõi quality giáo dục, những tác dụng học sinh giành được hoặc không đạt được; biện pháp rõ ràng giúp học viên vượt qua khó khăn để ngừng nhiệm vụ; các biểu lộ cụ thể về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; những vấn đề cần đặc biệt xem xét để góp cho quá trình theo dõi, giáo dục đối với cá nhân, nhóm học sinh trong học tập tập, rèn luyện.
Điều 7 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 7. Đánh giá bán thường xuyên chuyển động học tập, sự tân tiến và hiệu quả học tập theo chuẩn kiến thức, năng lực từng môn học, chuyển động giáo dục không giống theo chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông cấp cho tiểu học
Điều 7 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Tham gia đánh giá thường xuyên gồm: giáo viên, học sinh (tự đánh giá và nhấn xét, góp ý chúng ta qua hoạt động của nhóm, lớp); khích lệ sự tham gia đánh giá của phụ huynh học sinh.
Điều 7 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">a) Trong quy trình dạy học, căn cứ vào điểm lưu ý và phương châm của bài xích học, của mỗi chuyển động mà học viên phải triển khai trong bài bác học, cô giáo tiến hành một số trong những việc như sau:- quan lại sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra quy trình và từng kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh, nhóm học viên theo các bước dạy học;- dìm xét bằng lời nói trực tiếp với học viên hoặc viết nhận xét vào phiếu, vở của học viên về những hiệu quả đã có tác dụng được hoặc không làm được; mức độ đọc biết và năng lượng vận dụng loài kiến thức; mức độ thành thạo các thao tác, tài năng cần thiết, cân xứng với yêu ước của bài xích học, hoạt động của học sinh;- thân thương tiến độ xong từng trách nhiệm của học tập sinh; áp dụng biện pháp cụ thể để kịp thời trợ giúp học sinh vượt qua nặng nề khăn. Do năng lượng của học sinh không đồng phần lớn nên bao gồm thể đồng ý sự khác biệt về thời gian, mức độ kết thúc nhiệm vụ;
Điều 7 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">b) mặt hàng tuần, giáo viên cân nhắc những học viên có nhiệm vụ chưa trả thành; giúp sức kịp thời để học viên biết cách hoàn thành;
Điều 7 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">c) sản phẩm tháng, gia sư ghi nhận xét vào sổ theo dõi quality giáo dục về mức độ dứt nội dung học hành từng môn học, chuyển động giáo dục khác; dự kiến và vận dụng biện pháp ráng thể, riêng lẻ giúp đỡ kịp thời đối với những học viên chưa kết thúc nội dung học tập môn học, vận động giáo dục không giống trong tháng;
Điều 7 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">d) Khi nhận xét, cô giáo cần đặc trưng quan trọng tâm động viên, khích lệ, biểu dương, khen ngợi kịp thời đối với từng thành tích, tiến bộ giúp học viên tự tin vươn lên;
Điều 7 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">đ) Không dùng điểm số để review thường xuyên.
Điều 7 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">3. Học viên tự review và tham gia nhấn xét, góp ý bạn, team bạn:
Điều 7 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">a) học viên tự review ngay trong quy trình hoặc sau thời điểm thực hiện tại từng trách nhiệm học tập, chuyển động giáo dục khác, report kết quả với giáo viên;
Điều 7 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">b) học sinh tham gia dấn xét, góp ý bạn, nhóm các bạn ngay trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ học hành môn học, chuyển động giáo dục; thảo luận, hướng dẫn, giúp đỡ bạn xong nhiệm vụ.
Điều 7 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">4. Phụ huynh học sinh tham gia đánh giá:Cha mẹ học viên được khích lệ phối phù hợp với giáo viên cùng nhà trường rượu cồn viên, trợ giúp học sinh học tập tập, rèn luyện; được giáo viên hướng dẫn phương pháp quan sát, khích lệ các hoạt động của học sinh hoặc cùng học sinh tham gia các hoạt động; thảo luận với giáo viên các nhận xét, review học sinh bằng các hiệ tượng phù hợp, tiện lợi nhất như lời nói, viết thư.
Điều 8 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 8. Đánh giá tiếp tục sự ra đời và phân phát triển năng lực của học tập sinh

Điều 8 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Các năng lực của học viên được xuất hiện và cải cách và phát triển trong quy trình học tập, rèn luyện, chuyển động trải nghiệm cuộc sống thường ngày trong và xung quanh nhà trường. Giáo viên review mức độ hiện ra và phạt triển một trong những năng lực của học viên thông qua các thể hiện hoặc hành động như sau:
Điều 8 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">a) từ phục vụ, tự quản: thực hiện được một số việc giao hàng cho sinh sống của bạn dạng thân như dọn dẹp và sắp xếp thân thể, ăn, mặc; một vài việc giao hàng cho tiếp thu kiến thức như sẵn sàng đồ cần sử dụng học tập ngơi nghỉ lớp, ở nhà; các việc theo yêu mong của giáo viên, thao tác làm việc cá nhân, thao tác theo sự phân công của nhóm, lớp; bố trí thời gian học tập tập, sinh hoạt sinh sống nhà; chấp hành nội quy lớp học; nỗ lực tự ngừng công việc;
Điều 8 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">b) Giao tiếp, hòa hợp tác: mạnh dạn khi giao tiếp; trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói đúng nội dung bắt buộc trao đổi; ngôn ngữ cân xứng với hoàn cảnh và đối tượng; ứng xử thân thiện, share với những người; lắng nghe người khác, biết tranh thủ sự đồng thuận;
Điều 8 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">c) Tự học và xử lý vấn đề: năng lực tự triển khai nhiệm vụ học cá nhân trên lớp, thao tác làm việc trong nhóm, lớp; khả năng tự học bao gồm sự giúp đỡ hoặc không cần giúp đỡ; tự triển khai đúng trách nhiệm học tập; chia sẻ kết quả học hành với bạn, đối với tất cả nhóm; tự đánh giá công dụng học tập và report kết trái trong team hoặc cùng với giáo viên; tra cứu kiếm sự giúp sức kịp thời của bạn, cô giáo hoặc tín đồ khác; áp dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ trong học tập tập, trong cuộc sống; phát hiện nay những tình huống mới liên quan tới bài học kinh nghiệm hoặc trong cuộc sống thường ngày và tìm bí quyết giải quyết.
Điều 8 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Mặt hàng ngày, mặt hàng tuần, thầy giáo quan gần kề các bộc lộ trong các buổi giao lưu của học sinh để dấn xét sự sinh ra và phát triển năng lực; trường đoản cú đó động viên, khích lệ, giúp học sinh khắc phục cực nhọc khăn, phân phát huy ưu thế và các năng lượng riêng, điều chỉnh hoạt động để tiến bộ.Hàng tháng, giáo viên thông qua quy trình quan sát, chủ kiến trao thay đổi với bố mẹ học sinh và những người dân khác (nếu có) để thừa nhận xét học tập sinh, ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục.
Điều 9 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 9. Đánh giá liên tục sự xuất hiện và phát triển phẩm hóa học của học tập sinh

Điều 9 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Những phẩm chất của học sinh được hiện ra và trở nên tân tiến trong quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm cuộc sống thường ngày trong và ngoại trừ nhà trường. Giáo viên review mức độ xuất hiện và phân phát triển một trong những phẩm hóa học của học viên thông qua các biểu hiện hoặc hành vi như sau:
Điều 9 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">a) siêng học, siêng làm, tích cực và lành mạnh tham gia vận động giáo dục: đi học đều, đúng giờ; thường xuyên trao đổi câu chữ học tập, hoạt động giáo dục với bạn, thầy giáo, gia sư và bạn khác; chăm thao tác làm việc nhà góp đỡ phụ thân mẹ; lành mạnh và tích cực tham gia các hoạt động, trào lưu học tập, lao động và hoạt động nghệ thuật, thể thao sinh hoạt trường với ở địa phương; lành mạnh và tích cực tham gia và vận động các bạn cùng tham gia giữ gìn vệ sinh, cái đẹp trường lớp, chỗ ở và địa điểm công cộng;
Điều 9 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">b) tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm: mạnh dạn khi triển khai nhiệm vụ học tập, trình diễn ý loài kiến cá nhân; nhận làm việc vừa mức độ mình; tự phụ trách về các việc làm, không đổ lỗi cho người khác lúc mình làm không đúng; sẵn sàng chuẩn bị nhận lỗi khi làm cho sai;
Điều 9 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">c) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết: nói thật, nói đúng về sự việc; ko nói dối, không nói không đúng về người khác; tôn trọng lời hứa, duy trì lời hứa; thực hiện trang nghiêm quy định về học tập; ko lấy đa số gì chưa phải của mình; biết đảm bảo của công; giúp đỡ, tôn trọng các người; quý trọng fan lao động; nhường nhịn nhịn bạn;
Điều 9 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">d) yêu gia đình, chúng ta và những người dân khác; yêu thương trường, lớp, quê hương, đất nước: quan liêu tâm chăm lo ông bà, thân phụ mẹ, anh em; kính trọng fan lớn, hàm ân thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn; tích cực tham gia chuyển động tập thể, chuyển động xây dựng trường, lớp; đảm bảo của công, giữ gìn và đảm bảo môi trường; tự hào về người thân trong gia đình trong gia đình, thầy giáo, cô giáo, bên trường với quê hương; thích tìm hiểu về các địa danh, nhân vật khét tiếng ở địa phương.
Điều 9 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Mặt hàng ngày, sản phẩm tuần, giáo viên quan tiếp giáp các biểu thị trong các hoạt động của học sinh để thừa nhận xét sự xuất hiện và cải cách và phát triển phẩm chất; trường đoản cú đó đụng viên, khích lệ, giúp học viên khắc phục khó khăn khăn, phân phát huy ưu điểm và các phẩm chất riêng, kiểm soát và điều chỉnh hoạt động, ứng xử kịp thời nhằm tiến bộ.

Xem thêm: 21 Trang Web Học Tiếng Anh Miễn Phí Tốt Nhất Không Thể Bỏ Qua

Hàng tháng, cô giáo thông qua quy trình quan sát, ý kiến trao thay đổi với bố mẹ học sinh và những người dân khác (nếu có) để nhận xét học tập sinh, ghi vào sổ theo dõi quality giáo dục.
Điều 10 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 4 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 10. Đánh giá chỉ định kì công dụng học tập

Điều 10 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 4 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Hiệu trưởng chỉ huy việc nhận xét định kì công dụng học tập, cường độ đạt chuẩn chỉnh kiến thức, năng lực theo chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông cấp tiểu học vào thời điểm cuối học kì I và cuối năm học so với các môn học: tiếng Việt, Toán, Khoa học, lịch sử và Địa lí, nước ngoài ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc bằng bài xích kiểm tra định kì.
Điều 10 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Đề bài kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm các câu hỏi, bài bác tập được thiết kế theo những mức độ nhấn thức của học tập sinh:
Điều 10 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">a) nút 1: học sinh nhận biết hoặc nhớ, nhắc lại đúng kiến thức và kỹ năng đã học; diễn đạt đúng kiến thức hoặc biểu đạt đúng tài năng đã học bằng ngữ điệu theo giải pháp của riêng bản thân và vận dụng trực tiếp con kiến thức, tài năng đã biết để xử lý các tình huống, sự việc trong học tập tập;
Điều 10 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">b) nấc 2: học sinh kết nối, bố trí lại các kiến thức, tài năng đã học tập để giải quyết và xử lý tình huống, vấn đề mới, tựa như tình huống, vấn đề đã học;
Điều 10 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">c) mức 3: học viên vận dụng các kiến thức, tài năng để giải quyết và xử lý các tình huống, sự việc mới, không giống với đông đảo tình huống, sự việc đã được giải đáp hay gửi ra hầu như phản hồi phù hợp trước một tình huống, vụ việc mới trong học hành hoặc vào cuộc sống.
Điều 10 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">3. Bài kiểm tra định kì được cô giáo sửa lỗi, nhận xét những ưu thế và góp ý đông đảo hạn chế, mang đến điểm theo thang điểm 10 (mười), cấm đoán điểm 0 (không) cùng điểm thập phân.
Điều 11 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Vào thời điểm cuối học kì I và cuối năm học, hiệu trưởng chỉ huy giáo viên chủ nhiệm họp với những giáo viên dạy cùng lớp, thông qua nhận xét quy trình và công dụng học tập, chuyển động giáo dục khác để tổng hợp đánh giá mức độ ra đời và cách tân và phát triển năng lực, phẩm hóa học của từng học viên về:
Điều 11 bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">a) quá trình học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác, những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ kết thúc nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; năng khiếu, hào hứng về từng môn học, vận động giáo dục, xếp một số loại từng học tập sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục thuộc một trong những hai mức: kết thúc hoặc chưa hoàn thành;
Điều 11 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">b) nấc độ sinh ra và phát triển năng lực: những thể hiện nổi bật của năng lực, sự tiến bộ, mức độ xuất hiện và trở nên tân tiến theo từng nhóm năng lực của học tập sinh; góp ý với học tập sinh, khuyến cáo với bên trường, phụ huynh học sinh; xếp các loại từng học sinh thuộc 1 trong các hai mức: Đạt hoặc không đạt;
Điều 11 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">c) mức độ hình thành và trở nên tân tiến phẩm chất: những biểu lộ nổi nhảy của phẩm chất, sự tiến bộ, nấc độ sinh ra và cách tân và phát triển theo từng đội phẩm hóa học của học sinh; góp ý với học tập sinh, đề xuất với nhà trường, bố mẹ học sinh; xếp các loại từng học viên thuộc một trong hai mức: Đạt hoặc không đạt;
Điều 11 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">d) các thành tích không giống của học viên được khen thưởng trong học kì, năm học.
Điều 11 bị huỷ bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Giáo viên nhà nhiệm ghi nhấn xét, công dụng tổng hợp reviews vào học tập bạ. Học tập bạ là hồ sơ ghi nhận mức độ hoàn thành chương trình và xác định những nhiệm vụ, những điều cần khắc phục, góp đỡ đối với từng học sinh khi bắt đầu vào học kì II hoặc năm học mới.
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 12. Đánh giá học sinh khuyết tật và học sinh học ở các lớp học tập linh hoạtDựa trên quy định đánh giá học sinh tè học, việc đánh giá học sinh tàn tật và học viên học ở các lớp học tập linh hoạt bảo đảm an toàn quyền được chăm sóc và giáo dục đối với tất cả học sinh.
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Đối với học viên khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hoà nhập, nếu năng lực của học sinh có thể đáp ứng được yêu ước chương trình giáo dục và đào tạo chung thì được đánh giá như đối với học sinh thông thường nhưng bao gồm giảm vơi yêu mong về hiệu quả học tập. Gần như môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học viên không có chức năng đáp ứng yêu cầu thông thường thì được đánh giá theo yêu ước của kế hoạch giáo dục cá nhân.
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Đối với học viên khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục đào tạo chuyên biệt, nếu khả năng của học tập sinh đáp ứng được yêu ước chương trình giáo dục chuyên biệt thì được reviews theo quy định giành cho giáo dục siêng biệt. Hầu hết môn học hoặc vận động giáo dục mà học viên không có khả năng đáp ứng yêu thương cầu giáo dục chuyên biệt thì được review theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục đào tạo cá nhân.
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">3. Đánh giá học viên học ở các lớp học linh hoạt: giáo viên địa thế căn cứ vào nhấn xét, đánh giá thường xuyên qua các buổi học tập tại lớp hoạt bát và kết quả đánh giá chỉ định kì môn Toán, môn giờ đồng hồ Việt được thực hiện theo qui định tại Điều 10 của khí cụ này.
Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 13. Hồ sơ tấn công giá

Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Hồ sơ nhận xét là minh chứng cho quá trình học tập, rèn luyện và tác dụng học tập của học tập sinh; là thông tin để tăng cường sự phối hợp giáo dục học viên giữa giáo viên, bên trường với bố mẹ học sinh.
Điều 13 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 6 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Hồ sơ reviews từng năm học của mỗi học viên gồm:
Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">b) Sổ theo dõi chất lượng giáo dục;
Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">c) bài bác kiểm tra định kì cuối năm học;
Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">d) Phiếu hoặc sổ liên hệ trao đổi chủ kiến của phụ huynh học sinh (nếu có);
Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">đ) Giấy hội chứng nhận, giấy khen, chứng thực thành tích của học viên trong năm học (nếu có).
Khoản 1 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Xét xong chương trình lớp học:
Khoản 1 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">a) học viên được xác nhận dứt chương trình lớp học đề xuất đạt những điều kiện sau:- Đánh giá bán thường xuyên với cả các môn học, chuyển động giáo dục: trả thành;- Đánh giá định kì cuối năm học những môn học theo quy định: lấy điểm 5 (năm) trở lên;- mức độ hiện ra và cải cách và phát triển năng lực: Đạt;- nấc độ hình thành và cải tiến và phát triển phẩm chất: Đạt;
Khoản 1 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">b) Đối với học sinh chưa xong xuôi chương trình lớp học: gia sư lập kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ từng học tập sinh; tiến công giá bổ sung cập nhật để xét hoàn thành chương trình lớp học;
Khoản 1 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 7 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">c) Đối cùng với những học sinh đã được thầy giáo trực tiếp khuyên bảo và trợ giúp mà vẫn không đạt ít nhất một trong những điều kiện pháp luật tại khoản 1 Điều này: tùy theo mức độ chưa xong xuôi ở các môn học, vận động giáo dục, bài bác kiểm tra định kì, mức độ xuất hiện và vạc triển một trong những năng lực, phẩm chất, giáo viên lập danh sách report hiệu trưởng xét, ra quyết định việc lên lớp hoặc ở lại lớp;
Khoản 1 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">d) tác dụng xét kết thúc chương trình lớp học được ghi vào học bạ.
2. Xét xong chương trình tiểu học:Học sinh xong xuôi chương trình lớp 5 (năm) được chứng thực và ghi vào học bạ: hoàn thành chương trình đái học.
Điều 15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 15. Nghiệm thu, bàn giao quality giáo dục học tập sinh

Điều 15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Nghiệm thu, bàn giao unique giáo dục học viên nhằm bảo vệ tính rõ ràng của công dụng đánh giá chất lượng học sinh thời điểm cuối năm học hoặc cuối cấp học và bảo vệ trách nhiệm của giáo viên dạy lớp năm học tập trước và gia sư nhận lớp làm việc năm học sau; giúp giáo viên nhận phần bên trong năm học tiếp sau có đầy đủ thông tin quan trọng về quy trình và tác dụng học tập, mức độ sinh ra và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh để sở hữu kế hoạch, giải pháp giáo dục hiệu quả.
Điều 15 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 8 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Hiệu trưởng chỉ đạo nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học viên như sau:
Điều 15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">a) Đối với học sinh lớp 1 (một), 2 (hai), 3 (ba), 4 (bốn), hiệu trưởng lãnh đạo giáo viên nhà nhiệm, gia sư cùng dạy dỗ trong lớp và cô giáo sẽ dấn lớp vào năm học tiếp theo:- thuộc ra đề khám nghiệm định kì cuối năm học và cùng tham gia coi, chấm bài xích kiểm tra;- chuyển nhượng bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh theo phép tắc tại khoản 1 Điều 13 của nguyên lý này; trao đổi những nhận xét về các nét trông rất nổi bật hoặc tiêu giảm cần khắc phục về nấc độ nhận thức, cường độ đạt chuẩn chỉnh kiến thức, khả năng môn học, hoạt động giáo dục, mức độ sinh ra và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; ghi biên bạn dạng nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh;
Điều 15 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 8 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">b) Đối với học viên khối lớp 5 (năm):- Hiệu trưởng lãnh đạo tổ trình độ ra đề đánh giá định kì thời điểm cuối năm học chung cho cả khối; tổ chức coi, chấm bài kiểm tra gồm sự thâm nhập của thầy giáo trường trung học cơ sở sẽ nhận học sinh lớp 5 (năm) vào học tập lớp 6 (sáu). Trong quá trình thực hiện, trường hợp có chủ kiến chưa thống tuyệt nhất thì hiệu trưởng coi xét, đưa ra quyết định và báo cáo phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy biết nhằm theo dõi, chỉ đạo;- Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh, chuyển nhượng bàn giao cho công ty trường.
Điều 15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">3. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo chỉ đạo các nhà trường trên địa phận tổ chức nghiệm thu, thừa nhận bàn giao chất lượng giáo dục học viên lớp 5 (năm) xong chương trình tiểu học lên lớp 6 (sáu) cân xứng với điều kiện của những nhà trường và địa phương.
Điều 16 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Cuối học kì I và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phía dẫn học viên bình thai những học sinh đạt thành tích trông rất nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc về một trong các ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích trông rất nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc thành tích tự dưng xuất khác; tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh; tổng hợp và lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng ngay giấy khen hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.
Điều 16 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 9 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Nội dung, số lượng học sinh được khen thưởng, tuyên dương bởi vì hiệu trưởng quyết định.
Điều 17 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 10 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 17. Trọng trách của sở giáo dục và đào tạo và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo
Điều 17 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Người đứng đầu sở giáo dục và đào tạo và đào tạo chỉ đạo các trưởng phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổ chức thực hiện nhận xét học sinh tiểu học trên địa bàn; report kết quả triển khai về Bộ giáo dục và Đào tạo.
Điều 17 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo chỉ huy các hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện đánh giá học sinh tiểu học, nghiệm thu, bàn giao unique giáo dục học sinh; report kết quả triển khai về sở giáo dục và đào tạo và đào tạo.
Điều 18 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 11 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 18. Trách nhiệm của hiệu trưởng
Điều 18 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Chịu trách nhiệm về tổ chức triển khai thực hiện review học sinh; report kết quả tiến hành về phòng giáo dục và đào tạo.
Điều 18 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Chỉ huy xây dựng và tiến hành kế hoạch bồi dưỡng, trợ giúp học sinh; xét kết thúc chương trình lớp học, cấp học; xét lên lớp; duyệt hiệu quả đánh giá học sinh cuối năm học; quản lí lí học tập bạ vào thời gian học viên học ở trường; lãnh đạo nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học tập sinh.
Điều 18 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">3. Tiếp nhận, xử lý ý con kiến thắc mắc, ý kiến đề xuất của học sinh, bố mẹ học sinh về thừa nhận xét, tiến công giá, tán dương theo phạm vi và quyền lợi và nghĩa vụ của hiệu trưởng.
Điều 18 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 11 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">4. Lý giải giáo viên thực hiện học bạ đang dùng của học viên các lớp tuyển sinh từ trước khi Thông tư này còn có hiệu lực nhằm ghi nhận xét theo cơ chế tại Điều 11 của nguyên tắc này hoặc dùng học bạ bắt đầu để núm thế một trong những năm học viên còn thường xuyên học tiểu học.
Điều 19 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 19. Nhiệm vụ của giáo viên
Điều 19 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Giáo viên chủ nhiệm:
Điều 19 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">a) chịu trách nhiệm chính vào việc review học sinh, chất lượng giáo dục học viên trong lớp; kết thúc hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh;
Điều 19 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">b) lập kế hoạch, triển khai kế hoạch bồi dưỡng, giúp sức học sinh học tập tập, rèn luyện mặt hàng tháng;
Điều 19 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">c) Cuối học tập kì I, thời điểm cuối năm học hoặc lúc được yêu thương cầu, có trách nhiệm thông báo đánh giá quá trình học tập tập, rèn luyện và hiệu quả học tập của học viên cho cha mẹ học sinh. Không thông báo trước lớp cùng trong cuộc họp bố mẹ học sinh hồ hết điểm chưa xuất sắc của học sinh. Bảo trì mối liên hệ với cha mẹ học sinh để kết hợp giáo dục học tập sinh.
Điều 19 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Giáo viên không làm công tác chủ nhiệm:
Điều 19 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 12 Điều 1 Thông tứ số 22/2016/TT-BGDĐT">a) chịu trách nhiệm review quá trình học tập, rèn luyện và hiệu quả học tập của học sinh đối với môn học, vận động giáo dục theo quy định;
Điều 19 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">b) Phối hợp với giáo viên nhà nhiệm, thầy giáo cùng lớp, bố mẹ học sinh lập mưu hoạch, tiến hành kế hoạch bồi dưỡng, trợ giúp học sinh học tập tập, rèn luyện so với môn học, vận động giáo dục;
Điều 19 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">c) Phối phù hợp với giáo viên công ty nhiệm lớp nhận xét quá trình học tập, tập luyện và tác dụng học tập của học tập sinh; ngừng hồ sơ review học sinh; nghiệm thu, bàn giao quality giáo dục học tập sinh.
Điều trăng tròn được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">Điều 20. Trọng trách và quyền của học sinh
Điều đôi mươi được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi khoản 13 Điều 1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT">1. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định trong Điều lệ trường tiểu học; đón nhận sự giáo dục và đào tạo để luôn tiến bộ.
Điều đôi mươi được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Thông bốn số 22/2016/TT-BGDĐT">2. Bao gồm quyền nêu chủ kiến và được nhận sự hướng dẫn, phân tích và lý giải của giáo viên, hiệu trưởng về công dụng đánh giá.
Thông bốn 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên về việc phát hành Quy định đánh giá học sinh đái học
vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để coi Số công báo. Nếu chưa có tài khoản quý khách đăng ký kết tại đây!
vui mắt đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để coi Ngày đăng công báo. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách đăng ký tại đây!
phấn kích đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để coi Ngày không còn hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!
Áp dụng: Đã biết
vui tươi đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
phấn kích đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để xem triệu chứng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng ký tại đây!