Nhân viết bài bác phiếm luận “THIÊN là TRỜI”, tôi có nhắc đến Thăng Thiên 升天 là Lên trời, Phi Thiên 飛天 là bay lên trời, còn Quy Thiên 歸天 là Về trời, là chết. Nhưng chưa hẳn ai chết cũng được về trời, lên trời vì trời chỉ bao gồm 9 tầng nhưng thôi, ta giỏi nghe nói Cửu Trùng Thiên 九重天, còn âm ti thì gồm tới 18 tầng, gấp đôi số tầng của trời. Điều nầy cho biết là sinh hoạt trên đời tín đồ xấu nhiều gấp hai người tốt, buộc phải Địa Ngục cần xây tới 18 tầng bắt đầu đủ chỗ để chứa !

Bạn đang xem: Chín tầng địa ngục

*

* lý giải theo Dịch Lý trong ghê Dịch của china cổ xưa, thì số cửu là số lẻ tối đa trong 1, 3, 5, 7, 9. Buộc phải số 9 tượng trưng đến cái gì đó nhiều nhất, cao nhất … đề nghị mới gọi trời là CỬU TRÙNG THIÊN, tức là CHÍN TẦNG TRỜI. Số 9 có nghĩa là rất nhiều, là maximum, yêu cầu CHÍN TẦNG TRỜI tức là trời có nhiều tầng, rất cao rất cao … Nhưng bởi số 9 là 1 con số cố gắng thể, nên Chín Tầng Trời hay CỬU TRÙNG THIÊN được giải thích rõ ràng là : tuyệt nhất vi TRUNG THIÊN 一為中天,Nhị vi TIỆN THIÊN 二為羨天,Tam vi TÙNG THIÊN 三為從天,Tứ vi CANH THIÊN 四為更天,Ngũ vi TÚY THIÊN 五為睟天, Lục vi QUÁCH THIÊN 六為廓天,Thất vi GIẢM THIÊN 七為減天,Bát vi TRẦM THIÊN 八為沈天,Cửu vi THÀNH THIÊN九為成天。Tầng sản phẩm 9 là tầng cao nhất của trời, theo như thần thoại thì trên đó gồm Ngọc Điện Lăng Tiêu 玉殿凌霄 với Ngọc Hoàng Đại Đế 玉皇大帝 ngự ở vào đó.
* giải thích theo 東漢經學家王逸 tởm Học Gia đời Đông Hán là vương vãi Dật, thì CỬU TRÙNG THIÊN là : Đông Phương viết HẠO THIÊN 東方曰皞天、Đông nam phương DƯƠNG THIÊN 東南方陽天、Nam Phương XÍCH THIÊN 南方赤天、Tây phái mạnh phương CHU THIÊN 西南方朱天、Tây phương THÀNH THIÊN 西方成天、Tây bắc phương U THIÊN 西北方幽天、Bắc phương HUYỀN THIÊN 北方玄天、Đông Bắc phương BIẾN THIÊN 東北方變天、Trung ương là QUÂN THIÊN 中央鈞天. Theo thần thoại cổ xưa thì bà Cửu Thiên Huyền phái nữ 九天玄女 là vị Thánh mẫu trấn ở phương bắc .
*

Ngọc Hoàng Đại Đế Cửu Thiên Huyền Nữ
* lý giải theo Lã Thị Xuân Thu- Hữu Thủy Lãm 呂氏春秋•有始覽 thì CỬU TRÙNG THIÊN là : trung ương viết CÂU THIÊN 中央曰鉤天、Đông phương viết THƯƠNG THIÊN 東方曰蒼天、Đông bắc phương viết BIẾN THIÊN 東北方曰變天、Bắc phương viết HUYỀN THIÊN 北方曰玄天、Tây bắc phương viết U THIÊN 西北方曰幽天、Bắc phương viết HẠO THIÊN 西方曰顥天、Tây nam phương viết CHU THIÊN 西南方曰朱天、Nam phương viết VIÊM THIÊN 南方曰炎天、Đông phái nam phương viết DƯƠNG THIÊN 東南方曰陽天。

Xem thêm: Top 30 Đề Thi Khảo Sát Tiếng Anh Vào Lớp 6 Lên Lớp 7 Đầu Năm Đề Số 1 2023

Thi Tiên Lý Bạch 李白 có bài xích thất ngôn tứ tuyệt rất hay khi tả Thác nước ở Lư tô như từ bên trên chín tầng trời đổ trút xuống vậy …
望廬山瀑布 VỌNG LƯ SƠN BỘC BỐ
日照香爐生紫煙, Nhật chiếu hương thơm lô sinh tử yên
遙看瀑布掛前川。 Dao khan bộc cha quải tiền xuyên.
飛流直下三千尺, Phi lưu trực hạ tam thiên xích
疑是銀河落九天. Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên
*
*
*