– vào tơ, phần đa phân tử polime gồm mạch không phân nhánh xếp song song cùng với nhau. Polime đó yêu cầu rắn, kha khá bền với nhiệt, với các dung môi thông thường, mềm, dai, ko độc và có tác dụng nhuộm màu.

Bạn đang xem: Các loại tơ nhân tạo


*

2. Phân loại các loại tơ

Loại tơNguồn gốcVí dụ
Tơ thiên nhiênCó sẵn vào thiên nhiên, được sử dụng trực tiếpBông (xenlulozo), len, tơ tằm
Tơ hóa họcTơ tổng hợpPolime được tổng hợp bằng phản ứng hóa họcTơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan,…
Tơ bán tổng hợp tốt nhân tạoChế biến polime thiên nhiên bằng phương pháp hóa họcTơ visco, tơ xenlulozo axetat,

3. Một số trong những loại tơ tổng hợp cùng tơ tự tạo thường gặp

a) Tơ poliamit (có nhiều nhóm amit –CO–NH–)

Tơ nilon – 6,6: được pha chế theo bội nghịch ứng trùng ngưng, kết cấu thẳng (poli amit)

nH2-6-NH2 + nHOOC-4-COOH 

 + 2nH2O

Tơ Capron (nilon – 6): được pha chế theo bội nghịch ứng trùng dừng (H2N-5-COOH) hoặc trùng hòa hợp <(CH2)5CONH>, có cấu trúc mạch thẳng

H2N-5-COOH  (− NH-5-CO)−n + nH2O

axit ε-aminocaproic Nilon -6 (tơ capron)

  (− NH-5-CO −)n

Tơ nilon – 7 (tơ Enang): được pha trộn theo bội nghịch ứng trùng dừng monome

H2N-6-COOH có cấu trúc mạch thẳng (poli amit)

H2N-6-COOH  (− NH-6-CO )−n + nH2O

axit ω-aminoenantoic  Nilon -7 (tơ Enang)

b) Tơ Lapsan ( tơ polieste)có các nhóm este, điều chế theo phản bội ứng trùng ngưng, cấu tạo mạch trực tiếp (poli este)

n(p-HOOC-C6H4-COOH) + nHO-CH2-CH2-OH 

axit terephtalic   etylen glicol

(−CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)−n + 2H2O

(Poli(etylen-terephtalat)(tơ lapsan))

c) Tơ nitro (Olon): điều chế theo làm phản ứng trùng thích hợp từ CH2=CH-CN cấu trúc mạch trực tiếp (tơ vinylic)

d) Tơ Clorin: được pha chế theo làm phản ứng PVC + Cl2 có xuất phát là tơ tổng hợp, cấu trức mạch trực tiếp (poli Vinylic)

(−CH2−CHCl)−n + nCl2 

*
 (−CHCl−CHCl)−n + nHCl

d) Tơ axetat

Tơ axetat là láo lếu hợp tất cả xenlulozo diaxetat (n cùng xenlulozo triaxetat (n xuất phát tơ phân phối tổng phù hợp hay còn gọi là tơ nhân tạo

e) Tơ visco

Hòa tan xenlulozo trong NaOH loãng sau đó thu được một dung dịch keo khôn xiết nhớt đó đó là tơ visco

II. Lấy ví dụ minh họa dạng bài bác tập về phân nhiều loại tơ

Câu 1: Tơ visco không thuộc loại

A. Tơ hóa học

B. Tơ tổng hợp.

C. Tơ cung cấp tổng hợp.

D. Tơ nhân tạo.

Đáp án: B

Câu 2: Tơ nilon-6,6 được tổng đúng theo từ phản nghịch ứng

A. Trùng vừa lòng giữa axit ađipic và hexametylen điamin

B. Trùng ngưng thân axit ađipic và hexametylen điamin

C. Trùng đúng theo từ caprolactan

D. Trùng dừng từ caprolactan

Đáp án: B

Nilon-6,6 được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH  <-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO->n + 2nH2O.


Câu 3: Quá trình pha chế tơ như thế nào dưới đó là quá trình trùng hợp?

A. Tơ nitron (tơ olon) tự acrilo nitrin.

B. Tơ capron từ axit -amino caproic.

C. Tơ nilon-6,6 từ bỏ hexametilen diamin và axit adipic.

D. Tơ lapsan trường đoản cú etilen glicol và axit terephtalic

Đáp án: A

Trùng hòa hợp là vượt trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ tuổi (monome), tương tự nhau hay giống như nhau thành phân tử không nhỏ (polime).

Điều chế tơ nitron (tơ olon) tự acrilonitrin là quá trình trùng hợp

Câu 4: Tơ sợi axetat được thêm vào từ:

A. Visco

B. Vinyl axetat

C. Axeton

D. Este của xenlulozơ cùng anhiđrit axetic

Đáp án: D

Tơ axetat được cấp dưỡng từ xenlulozơ cùng anhiđrit axetic:

n + 3n(CH3CO)2O → n + 3nCH3COOH


Câu 5: Tơ enang được tổng vừa lòng từ vật liệu nào sau đây?

A. H2N-(CH2)3-COOH

B. H2N-(CH2)4-COOH

C. H2N-(CH2)5-COOH

D. H2N-(CH2)6-COOH

Đáp án: D

Nilon-7 được điều chế bằng phương pháp trùng dừng axit 7-aminoheptanoic.

nH2N-(CH2)6-COOH

Câu 6. Cho những loại polime sau: tơ nilon-6, tơ xenlulozo triaxetat, tơ nilon-6,6, tơ visco, tơ nilon-7, tơ colirin. Số polime ở trong poliamit là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Đáp án: C

Polime thuộc poliamit là: tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; tơ nilon-7

III. Bài tập vận dụng mở rộng về Polime

Bài 1: Trong hồ hết chất tiếp sau đây có từng nào chất có links CO-NH: caprolactam, glyxylalanin, tơ nilon 7, peptit, tơ Lapsan, protein.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 2: Cho những phát biểu về hợp hóa học polime

a) cao su thiên nhiên thiên nhiên là polime của isopren.

b) PVC, PS, cao su đặc buna N phần lớn là hóa học dẻo.

c) các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, không tan trong các dun môi thông thường

d) Amilopectin, nhựa baketlit có cấu trúc mạch phân nhánh

e) tơ olon, tơ nilon-6 thuộc các loại tơ poliamit

f) Tơ visco, tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo

Số phát biểu đúng là?

A. 5


B. 4.

C. 3.

D. 1

Bài 3: Cho các polime sau: tơ nilon-6, tơ clorin, tơ Lapsan, tơ nilon-7, tơ Nitron, tơ axetat. Số polime được pha trộn từ phản nghịch ứng trùng hòa hợp là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Tơ nilon ở trong loại:

A. Tơ nhân tạo.

B. Tơ thiên nhiên.

C. Tơ polieste.

D. Tơ poliamit.

Bài 5: Trong số những loại to sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; những nhiều loại tơ thuộc các loại tơ tự tạo là:

A. Tơ tằm và tơ enang.

B. Tơ visco với tơ nilon -6,6.

C. Tơ nilon -6,6 cùng tơ capron.

D. Tơ visco và tơ axetat.

Bài 6: Polime làm sao sau đó là nguyên liệu để cung cấp tơ visco?

A. Xenlulozơ

B. Caprolactam.

C. Axit terephtalic với etilenglicol.

D. Vinyl axetat

Bài 7: Tơ lapsan thuộc loại tơ:

A. Poliamit.

B. Polieste.

C. Poliete.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân 2020, Điểm Chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân

D. Vinylic.

Bài 8: Tơ nào sau đây thuộc một số loại tơ buôn bán tổng hòa hợp (tơ nhân tạo)?

A. Bông.

B. Tơ visco.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Tơ tằm.

Bài 9: Trong số những polime: tơ tằm, tua bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat, loại tơ có xuất phát xenlulozơ là:

A. Tơ tằm, sợi bông,nilon-6,6

B. Sợi bông, len, nilon-6,6

C. Tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat

D. Tua bông, tơ axetat, tơ visco

Bài 10: Polime làm sao sau đây có tên gọi “tơ nilon” tuyệt “olon” được sử dụng dệt may áo xống ấm?

A. Poli(metylmetacrylat)

B. Poliacrilonitrin

C. Poli(vinylclorua)

D. Poli(phenol-fomanđehit)

Bài 11: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng đúng theo là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Bài 12: Nilon–6,6 là một trong loại

A. Tơ axetat.

B. Tơ poliamit.

C. Polieste.

D. Tơ visco.

Bài 13: Công thức cấu tạo của tơ nilon – 6,6 là:

A. < – NH – (CH2)4– NH – co – (CH2)4 – co – >n

B. < – NH – (CH2)6– NH – co – (CH2)4 – teo – >n

C. < – NH – (CH2)6– NH – co – (CH2)6 – co – >n

D. < – NH – (CH2)4– NH – co – (CH2)6 – teo – >n

Bài 14: Điều kiện để một monome gia nhập phản ứng trùng hợp là:

A. Có sự liên hợp các liên kết đôi

B. Có liên kết đôi

C. Có từ nhì nhóm chức trở lên

D. Có nhị nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau

Bài 15: Polime có cấu tạo mạng không khí (mạng lưới) là :

A. PE.

B. Amilopectin.

C. PVC.

D. Vật liệu nhựa bakelit.

Bài 16: Polistiren không gia nhập phản ứng nào trong số phản ứng sau ?

A. Đepolime hoá.

B. Công dụng với Cl2/ánh sáng.

C. Tính năng với NaOH (dung dịch).

D. Tác dụng với Cl2 khi xuất hiện bột sắt.

Bài 17: Một mắt xích của teflon có cấu trúc là :

A. –CH2–CH2– .

B. –CCl2–CCl2–.

C. –CF2–CF2–.

D. –CBr2–CBr2–.

Bài 18: Một polime Y có cấu trúc như sau :

… –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– …

Công thức của polime Y vẫn là :

A. –CH2–CH2–CH2– .

B. –CH2–CH2–CH2–CH2– .

C. –CH2– .

D. –CH2–CH2– .

1D2C3.B4D5D6A
7B8D9B10D11C12B
13C14B15D16C17C18D

Hãy share cho mọi tín đồ nếu thấy thú vị nhé!