MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 02/2020/QĐ-UBND

Thành phố hồ Chí Minh, ngày 16 mon 01 năm 2020

QUYT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNGGIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ mức sử dụng Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 mon 6năm 2015;

Căn cứ Luật phát hành văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật ngày22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ qui định Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm2014 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều của chính sách Đất đai năm2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm2014 của chính phủ quy định về giá bán đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm2014 của chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm2014 của cơ quan chính phủ quy định về thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm2014 của chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Nghị định quy địnhchi huyết thi hành lý lẽ Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 01năm 2017 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành dụng cụ Đấtđai;

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng bốn năm2017 của chính phủ quy định về thu tiền áp dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê phương diện nước vào khu kinh tế, khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 mon 11năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12năm 2019 của chính phủ nước nhà quy định về size giá đất;

Căn cứ Thông tứ số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6năm năm trước của bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh quy định đưa ra tiết cách thức định giáđất; xây dựng, điều chỉnh bảng báo giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn khẳng định giá đất;

Căn cứ quyết nghị số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồngnhân dân thành phố ngày 15 tháng 01 năm 2020 vềthông qua bảng báo giá đất bên trên địa bàn tp.hồ chí minh giai đoạn 2020 - 2024;

Theo ý kiến đề nghị của Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên tại Tờtrình số 11186/TTr- STNMT-KTĐ ngày 24 tháng 12 năm 2019 và Công văn số 416/STNMT-KTĐngày 15 tháng 01 năm 2020; chủ ý của Ban thường trực Ủy ban chiến trường Tổ quốc Việt NamThành phố trên Công văn số 845/MTTQ-BTTngày đôi mươi tháng 12 năm 2019; ý kiến thẩm định của Hội đồng Thẩm định báo giá đấtthành phố tại thông tin số 292/TB-HĐTĐBGĐ ngày 24 mon 12 năm 2019; chủ ý thẩmđịnh của Sở tứ pháp tại Công văn số 7525/STP-VB ngày 23 tháng 12 năm 2019.

Bạn đang xem: Bảng giá đất thành phố hồ chí minh 2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. phát hành kèm theo ra quyết định này công cụ về bảng giá đấttrên địa bàn tp.hồ chí minh giai đoạn 2020 - 2024

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 mon 01năm 2020 quyết định này sửa chữa Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12năm năm trước của Ủy ban nhân dân thành phố về phát hành quy định về giá những loại đấttrên địa bàn thành phố hồ nước ChíMinh áp dụng từ ngày 01 mon 01 năm năm ngoái đến ngày 31 mon 12 năm 2019 và Quyếtđịnh số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban quần chúng thành phốvề điều chỉnh, bửa sung báo giá đất ở phát hành kèm theo đưa ra quyết định số51/2014/QĐ-UBND ngày 31 mon 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tp về giácác các loại đất trên địa phận Thành phố hồ Chí Minh

Điều 3.

Xem thêm: Trang Chủ Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội, Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Chánh văn phòng và công sở Ủy ban quần chúng. # thành phố, Giám đốc các sở, ngành thành phố, quản trị Ủy ban nhân dân quận - huyện,thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai và cá nhân có tương quan chịutrách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Phong

QUY ĐỊNH

VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024(Ban hànhkèm theo quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 mon 01 năm 2020 của Ủy bannhân dân thành phố)

Chương I

PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Lao lý này chính sách về bảng báo giá đất trên địa bànThành phố hồ Chí Minh

2. Bảng báo giá đất này được sử dụng để làm căn cứ trongcác trường thích hợp sau đây:

a) Tính tiền sử dụng đất khi công ty nước thừa nhận quyềnsử dụng khu đất ở của hộ gia đình, cá thể đối cùng với phần diện tích s trong hạn mức;cho phép chuyển mục đích sử dụng khu đất từ khu đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệpkhông yêu cầu là khu đất ở sang khu đất ở so với phần diện tích trong hạn mức giao khu đất ởcho hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính thuế sử dụng đất;

c) Tính chi phí và lệ chi phí trong cai quản lý, thực hiện đất đai;

d) Tính chi phí xử phạt phạm luật hành chính trong lĩnh vựcđất đai;

đ) Tính tiền bồi hoàn cho đơn vị nước khi khiến thiệt hạitrong cai quản và áp dụng đất đai;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất nhằm trả cho những người tựnguyện trả lại đất mang lại Nhà nước so với trường hợp khu đất trả lại là khu đất Nhà nướcgiao đất bao gồm thu tiền sử dụng đất, thừa nhận quyền thực hiện đất tất cả thu tiền áp dụng đất, khu đất thuê trả chi phí thuê khu đất một lầncho cả thời gian thuê

g) báo giá đất này là căn cứ để xác minh giá cố thểtheo cách thức hệ số điều chỉnh giá đất phép tắc tại Điều 18 Nghị định số44/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm 2014 của chính phủ quy định về giá bán đất

h) Tính chi phí thuê đất trong Khu công nghệ cao quy địnhtại Điều 12 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng bốn năm 2017 của chính phủquy định về thu tiền thực hiện đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước vào Khu ghê tế, Khu technology cao

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấtđai; cơ sở có tác dụng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định báo giá đất, định giá đất nền cụ thể

2. Tổ chức có tác dụng tư vấn khẳng định giá đất, cá nhân hành nghề support xác địnhgiá đất

3. Người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân khác gồm liên quan

Chương II

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐT

Điều 3. Đối với khu đất nông nghiệp

1. Phân quanh vùng và địa chỉ đất:

a) khu vực vực: đất nông nghiệp trồng trọt được tạo thành ba (03)khu vực:

- khoanh vùng I: ở trong địa bàn các quận;

- quanh vùng II: nằm trong địa bàn các huyện Hóc Môn, thị trấn Bình Chánh, huyện công ty Bè, thị xã Củ Chi;

- quanh vùng III: địa phận huyện đề xuất Giờ

b) Vị trí:

- Đối với đất trồng lúa, đất trồng cây mặt hàng năm, trồng cây lâu năm, khu đất rừng sản xuất, khu đất nuôitrồng thủy sản: chia thành ba (03) vị trí:

+ địa chỉ 1: tiếp cận kề lề mặt đường (đường gồm têntrong báo giá đất ở) vào phạm vi 200m;

+ địa điểm 2: ko tiếp giáp với lề đường (đường cótên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m;

+ địa chỉ 3: những vị trí còn lại

- Đối với đất làm cho muối: chia thành ba (03) vị trí:

+ địa chỉ 1: tiến hành như bí quyết xác định so với đấttrồng lúa nước, khu đất trồng cây sản phẩm năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồngthủy sản;

+ địa chỉ 2: có khoảng cách đến đường giao thông vận tải thủy,đường cỗ hoặc mang lại kho muối triệu tập tại quanh vùng sản xuất trong phạm vi 400m;

+ địa điểm 3: những vị trí còn lại

2. Bảng báo giá các một số loại đất nông nghiệp:

a) bảng báo giá đất trồng cây thường niên gồm khu đất trồng lúavà đất trồng cây thường niên khác (Bảng 1):

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vc I

Khu vc II

Khu vực III

Vị trí 1

250000

200000

160000

Vị trí 2

200000

160000

128000

Vị trí 3

160000

128000

102400

b) bảng giá đất trồng cây nhiều năm (Bảng 2):

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực I

Khu vực II

Khu vc III

Vị trí 1

300000

240000

192000

Vị trí 2

240000

192000

153600

Vị trí 3

192000

153600

122900

c) báo giá đất rừng cấp dưỡng (Bảng 3):

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Đơn giá

Vị trí 1

190000

Vị trí 2

152000

Vị trí 3

121600

* Đối với đất rừng chống hộ, rừng sệt dụng tính bởi 80% giá bán đấtrừng sản xuất

d) bảng giá đất nuôi trồng thủy sản (Bảng 4):

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Vị trí 1

250000

200000

160000

Vị trí 2

200000

160000

128000

Vị trí 3

160000

128000

102400

đ) bảng giá đất làm cho muối (Bảng 5):

Đơn vị tính: đồng/m

Vtrí

Đơn giá

Vị trí 1

135000

Vị trí 2

108000

Vị trí 3

86400

e) Đối với đất nông nghiệp trồng trọt trong quần thể dân cư, trong địa giới hành bao gồm phường đượctính bởi 150% đất nông nghiệp & trồng trọt cùng khu vực của cùng các loại đất

Điều 4. Đối với đất phi nông nghiệp

1. Phân các loại đô thị:

a) Đối với 19 quận trên địa phận Thành phố hồ nước Chí Minhthì áp dụng khung giá đất nền của đô thị đặc trưng theo phép tắc của Nghị định số96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của chính phủ quy định về size giá đất

b) Đối với thị xã của 05 thị trấn trên địa phận Thànhphố hồ chí minh thì áp dụng theo khung giá đất của đô thị một số loại V

c) Đối với những xã trực thuộc 05 huyện vận dụng theo khunggiá khu đất của làng mạc đồng bằng

2. Phân một số loại vị trí:

a) vị trí 1: đất tất cả vị trí phương diện tiền đường vận dụng đốivới những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặtgiáp với con đường được công cụ trong báo giá đất

b) các vị trí tiếp theo sau không tiếp tiếp giáp mặt tiền đườngbao gồm:

- địa điểm 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất nền có tối thiểu một mặt tiếpgiáp cùng với hẻm có độ rộng lớn từ 5m trở lên trên thì tính bởi 0.5 của địa điểm 1

- vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có tối thiểu một phương diện tiếpgiáp cùng với hẻm có độ rộng lớn từ 3m đến dưới 5m thì tính bởi 0.8 của địa điểm 2

- địa chỉ 4: áp dụng so với các thửa đất, khu đất nền có rất nhiều vị trí còn lạitính bởi 0.8 của địa chỉ 3

Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính tự méptrong lề mặt đường của phương diện tiền mặt đường (theo bạn dạng đồ địa chính) từ bỏ 100m trở lên trên thìgiá đất tính bớt 10% của từng vị trí.

Khi vận dụng quy định trên thì giá đất thuộc thành phố đặcbiệt tại địa chỉ không mặt tiền đường không được tốt hơn mức giá tối thiểutrong khung tỷ giá của đất nền của chính phủ, tương ứng với từng một số loại đất

3. Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp

a) bảng giá đất ở:

- giá đất ở của vị trí 1: Phụ lục Bảng 6 thêm kèm

b) Đất mến mại, dịch vụ:

- giá đất: tính bằng 80% giá đất nền ở sát (theo phụlục Bảng 6 và các vị trí theo Khoản 2 Điều này)

- giá đất nền không được phải chăng hơn tỷ giá của đất nền trồng cây lâunăm trong khu cư dân cùng khu vực vực

c) Đất sản xuất, sale phi nông nghiệp trồng trọt không phảilà khu đất thương mại, dịch vụ; Đất thực hiện vàocác mục đích chỗ đông người có mục tiêu kinh doanh; Đất kiến thiết trụ sở cơ quan, đấtcông trình sự nghiệp:

- giá bán đất: tính bởi 60% giá đất ở ngay cạnh (theo phụlục Bảng 6 và những vị trí theo Khoản 2 Điều này)

- tỷ giá của đất nền không được phải chăng hơn giá đất nền trồng cây lâunăm trong khu người dân cùng khu vực

d) Đất nghĩa trang, nghĩa trang (tập trung): tính bằng60% giá đất nền ở ngay lập tức kề

đ) Đất giáo dục, y tế: tính bằng 60% giá đất ở tức thời kề

e) Đất tôn giáo: tính bằng 60% giá đất ở ngay tắp lự kề

g) Đối với đất trong Khu technology cao: tính theo mặtbằng giá đất nền ở, tiếp nối quy định bảng báo giá cácloại khu đất trong Khu technology cao như sau:

- Đất với khu đất thương mại, dịch vụ: tính bởi 80% giá đất ở: Phụlục Bảng 7 đínhkèm

- Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệpkhông đề xuất là đất dịch vụ thương mại dịch vụ: tính bởi 60% tỷ giá của đất nền ở: Phụ lục Bảng 8đính kèm

h) các loại đất phi nông nghiệp trồng trọt còn lại: địa thế căn cứ vàophương pháp định giá, so sánh các loại đất liền kềđể quy định mức giá đất

Điều 5. Đối với những loại đất khác

1. Các loại đất nông nghiệp khác:

Giá đất nông nghiệp khác được xem bằng giá của loạiđất nntt liền kề trường hợp không tồn tại giá của một số loại đất nông nghiệp liền kềthì tính bởi giá của các loại đất nôngnghiệp trước khi chuyển sang các loại đất nông nghiệp khác

2. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối cùng mặt nước chăm dùngsử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản:

a) sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản: tính bằng100 % giá đất nuôi trồng thủy sản

b) áp dụng vào mục đích phi nông nghiệp: tính bằng50% giá các loại đất phi nông nghiệp liền kề cùng một số loại đất

c) thực hiện vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp nuôitrồng thủy sản: giá đất nền được xác minh trên diện tích s từng một số loại đất rõ ràng Trườnghợp không xác minh được diện tích từng nhiều loại thì tính theo nhiều loại đất sử dụngchính

3. Đốivới khu đất rừng phòng hộ, rừng đặcdụng:

Tính bằng 80% tỷ giá của đất nền rừng sản xuất

4. Đối cùng với đất không sử dụng, khi cơ sở nhà nước cóthẩm quyền giao đất, cho mướn đất để mang vào sửdụng thì căn cứ phương thức định tỷ giá của đất nền và giá chỉ của loại đất cùng mục tiêu sử dụngđã được giao đất, dịch vụ cho thuê đất tại khu vực lâncận để xác minh mức giá

Điều 6. Về thời hạn sử dụng đất đối với các các loại đất áp dụng có thờihạn

Quy định về thời hạn sử dụng đất đối với các một số loại đấtthương mại, dịch vụ; Đất sản xuất, kinhdoanh phi nông nghiệp chưa phải là đất thương mại, thương mại & dịch vụ là 50 năm, ngôi trường hợp so với dự án gồm quy địnhthời hạn sử dụng đất bên trên 50 năm thì số năm vượt nguyên lý (50 năm) được tínhtheo quy tắc tam xuất, tuy vậy không quá quá tỷ giá của đất nền ở tại cùng vị trí

Chương III

ĐIU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Sở Tài nguyên cùng Môi trường, Sở Tài chính. Viên Thuế thành phố, những sở - ngành có tương quan và Ủy bannhân dân những quận - thị trấn có trách nhiệm triển khai thi hành nguyên lý này. Trong quá trình thực hiện nếu bao gồm vướngmắc vạc sinh, giao Sở khoáng sản và môi trường chủ trì phối hợp với các sở -ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - thị xã tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dânthành phố khuyên bảo hoặc ra quyết định sửa đổi, bổ sung cho tương xứng và kịp thời./.

BẢNG 6

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 1Ban hànhtheo ra quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 mon 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐON ĐƯỜNG

GIÁ

TỪ

ĐẾN

1

2

3

4

5

1

ALEXANDRE DE RHODES

TRỌN ĐƯỜNG

92.400

2

BÀ LÊ CHÂN

TRỌN ĐƯỜNG

32.600

3

BÙI THỊ XUÂN

TRỌN ĐƯỜNG

59.800

4

BÙI VIỆN

TRỌN ĐƯỜNG

52.800

5

CALMETTE

TRỌN ĐƯỜNG

57.800

6

CAO BÁ NHẠ

TRỌN ĐƯỜNG

33.900

7

CAO BÁ QUÁT

TRỌN ĐƯỜNG

46.200

8

CHU MẠNH TRINH

TRỌN ĐƯỜNG

52.800

9

CÁCH MẠNG THÁNG 8

TRỌN ĐƯỜNG

66.000

10

CỐNG QUỲNH

TRỌN ĐƯỜNG

58.100

11

CÔ BẮC

TRỌN ĐƯỜNG

35.500

12

CÔ GIANG

TRỌN ĐƯỜNG

35.600

13

CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN

TRỌN ĐƯỜNG

115.900

14

CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH

96.800

15

CÔNG XÃ PARIS

TRỌN ĐƯỜNG

96.800

16

CÂY ĐIỆP

TRỌN ĐƯỜNG

21.400

17

ĐINH CÔNG TRÁNG

TRỌN ĐƯỜNG

32.600

18

ĐINH TIÊN HOÀNG

LÊ DUẨN

ĐIỆN BIÊN PHỦ

36.400

ĐIỆN BIÊN PHỦ

VÕ THỊ SÁU

45.200

VÕ THỊ SÁU

CẦU BÔNG

35.000

19

ĐIỆN BIÊN PHỦ

CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ

ĐINH TIÊN HOÀNG

35.000

ĐINH TIÊN HOÀNG

HAI BÀ TRƯNG

45.500

20

ĐẶNG DUNG

TRỌN ĐƯỜNG

32.000

21

ĐẶNG THỊ NHU

TRỌN ĐƯỜNG

56.700

22

ĐẶNG TRẦN CÔN

TRỌN ĐƯỜNG

37.400

23

ĐẶNG TẤT

TRỌN ĐƯỜNG

32.000

24

ĐỀ THÁM

VÕ VĂN KIỆT

TRẦN HƯNG ĐẠO

30.300

24

ĐỀ THÁM

TRẦN HƯNG ĐẠO

PHẠM NGŨ LÃO

36.500

25

ĐỒNG KHỞI

TRỌN ĐƯỜNG

162.000

26

ĐỖ quang ĐẨU

TRỌN ĐƯỜNG

39.600

27

ĐÔNG DU

TRỌN ĐƯỜNG

88.000

28

HAI BÀ TRƯNG

BẾN BẠCH ĐẰNG

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

96.800

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

VÕ THỊ SÁU

65.600

VÕ THỊ SÁU

NGÃ 3 TRẦN quang đãng KHẢI

72.700

NGÃ 3 TRẦN quang đãng KHẢI

CẦU KIỆU

58.200

29

HÒA MỸ

TRỌN ĐƯỜNG

22.100

30

HUYỀN QUANG

TRỌN ĐƯỜNG

24.600

31

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

TRỌN ĐƯỜNG

44.000

32

HUỲNH THÚC KHÁNG

NGUYỄN HUỆ

NAM KỲ KHỞI NGHĨA

92.400

NAM KỲ KHỞI NGHĨA

QUÁCH THỊ TRANG

70.000

33

HUỲNH KHƯƠNG NINH

TRỌN ĐƯỜNG

26.300

34

HÀM NGHI

TRỌN ĐƯỜNG

101.200

35

HÀN THUYÊN

TRỌN ĐƯỜNG

92.400

36

HẢI TRIỀU

TRỌN ĐƯỜNG

86.000

37

HOÀNG SA

TRỌN ĐƯỜNG

26.400

38

HỒ HUẤN NGHIỆP

TRỌN ĐƯỜNG

92.400

39

HỒ HẢO HỚN

TRỌN ĐƯỜNG

30.200

40

HỒ TÙNG MẬU

VÕ VĂN KIỆT

HÀM NGHI

41.300

HÀM NGHI

TÔN THẤT THIỆP

68.900

41

KÝ CON

TRỌN ĐƯỜNG

58.200

42

LÝ TỰ TRỌNG

NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG

HAI BÀ TRƯNG

101.200

HAI BÀ TRƯNG

TÔN ĐỨC THẮNG

78.500

43

LÝ VĂN PHỨC

TRỌN ĐƯỜNG

28.100

44

LƯƠNG HỮU KHÁNH

TRỌN ĐƯỜNG

38.800

45

LÊ ANH XUÂN

TRỌN ĐƯỜNG

66.000

46

LÊ CÔNG KIỀU

TRỌN ĐƯỜNG

46.600

47

LÊ DUẨN

TRỌN ĐƯỜNG

110.000

48

LÊ LAI

CHỢ BẾN THÀNH

NGUYỄN THỊ NGHĨA

88.000

NGUYỄN THỊ NGHĨA

NGUYỄN TRÃI

79.200

49

LÊ LỢI

TRỌN ĐƯỜNG

162.000

50

LÊ THÁNH TÔN

PHẠM HỒNG THÁI

HAI BÀ TRƯNG

115.900

HAI BÀ TRƯNG

TÔN ĐỨC THẮNG

110.000

51

LÊ THỊ HỒNG GẤM

NGUYỄN THÁI HỌC

CALMETTE

48.400

CALMETTE

PHÓ ĐỨC CHÍNH

59.400

52

LÊ THỊ RIÊNG

TRỌN ĐƯỜNG

66.000

53

LƯU VĂN LANG

TRỌN ĐƯỜNG

83.600

54

LÊ VĂN HƯU

TRỌN ĐƯỜNG

57.200

55

MAI THỊ LỰU

TRỌN ĐƯỜNG

40.600

56

MÃ LỘ

TRỌN ĐƯỜNG

25.400

57

MẠC THỊ BƯỞI

TRỌN ĐƯỜNG

88.000

58

MẠC ĐỈNH CHI

TRỌN ĐƯỜNG

59.400

59

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CẦU THỊ NGHÈ

HAI BÀ TRƯNG

61.400

HAI BÀ TRƯNG

CỐNG QUỲNH

77.000

CỐNG QUỲNH

NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ

66.000

60

NAM KỲ KHỞI NGHĨA

VÕ VĂN KIỆT

HÀM NGHI

79.200

HÀM NGHI

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

75.600

61

NGUYỄN AN NINH

TRỌN ĐƯỜNG

79.200

62

NGUYỄN CẢNH CHÂN

TRỌN ĐƯỜNG

44.800

63

NGUYỄN CÔNG TRỨ

NGUYỄN THÁI HỌC

PHÓ ĐỨC CHÍNH

57.200

PHÓ ĐỨC CHÍNH

HỒ TÙNG MẬU

73.000

64

NGUYỄN CƯ TRINH

TRỌN ĐƯỜNG

57.500

65

NGUYỄN DU

CÁCH MẠNG THÁNG 8

NAM KỲ KHỞI NGHĨA

57.200

NAM KỲ KHỞI NGHĨA

HAI BÀ TRƯNG

66.000

HAI BÀ TRƯNG

TÔN ĐỨC THẮNG

57.200

66

NGUYỄN HUY TỰ

TRỌN ĐƯỜNG

35.100

67

NGUYỄN HUỆ

TRỌN ĐƯỜNG

162.000

68

NGUYỄN VĂN BÌNH

TRỌN ĐƯỜNG

57.200

69

NGUYỄN VĂN NGUYỄN

TRỌN ĐƯỜNG

25.400

70

NGUYỄN HỮU CẦU

TRỌN ĐƯỜNG

34.100

71

NGUYỄN KHẮC NHU

TRỌN ĐƯỜNG

37.000

72

NGUYỄN PHI KHANH

TRỌN ĐƯỜNG

25.400

73

NAM QUỐC CANG

TRỌN ĐƯỜNG

44.000

74

NGUYỄN SIÊU

TRỌN ĐƯỜNG

46.200

75

NGUYỄN THIỆP

TRỌN ĐƯỜNG

74.800

76

NGUYỄN THÁI BÌNH

TRỌN ĐƯỜNG

57.100

77

NGUYỄN THÁI HỌC

TRẦN HƯNG ĐẠO

PHẠM NGŨ LÃO

61.600

ĐOẠN CÒN LẠI

48.400

78

NGUYỄN THÀNH Ý

TRỌN ĐƯỜNG

32.200

79

NGUYỄN THỊ NGHĨA

TRỌN ĐƯỜNG

61.600

80

NGUYỄN TRUNG NGẠN

TRỌN ĐƯỜNG

37.000

81

NGUYỄN TRUNG TRỰC

LÊ LỢI

LÊ THÁNH TÔN

82.200

LÊ THÁNH TÔN

NGUYỄN DU

77.000

82

NGUYỄN TRÃI

NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG

CỐNG QUỲNH

88.000

CỐNG QUỲNH

NGUYỄN VĂN CỪ

66.000

83

NGUYỄN VĂN CHIÊM

TRỌN ĐƯỜNG

66.000

84

NGUYỄN VĂN CỪ

VÕ VĂN KIỆT

TRẦN HƯNG ĐẠO

33.600

TRẦN HƯNG ĐẠO

NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ

42.700

85

NGUYỄN VĂN GIAI

TRỌN ĐƯỜNG

44.000

86

NGUYỄN VĂN THỦ

HAI BÀ TRƯNG

MẠC ĐĨNH CHI

48.400

MẠC ĐĨNH CHI

HOÀNG SA

44.000

87

NGUYỄN VĂN TRÁNG

TRỌN ĐƯỜNG

44.000

88

NGUYỄN VĂN NGHĨA

TRỌN ĐƯỜNG

32.300

89

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

HAI BÀ TRƯNG

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

66.000

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

HOÀNG SA

45.000

90

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

TRỌN ĐƯỜNG

48.800

91

NGÔ VĂN NĂM

TRỌN ĐƯỜNG

47.700

92

NGÔ ĐỨC KẾ

TRỌN ĐƯỜNG

88.000

93

PASTEUR

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

HÀM NGHI

79.500

HÀM NGHI

VÕ VĂN KIỆT

69.600

94

PHAN BỘI CHÂU

TRỌN ĐƯỜNG

88.000

95

PHAN CHÂU TRINH

TRỌN ĐƯỜNG

88.000

96

PHAN KẾ BÍNH

TRỌN ĐƯỜNG

37.300

97

PHAN LIÊM

TRỌN ĐƯỜNG

33.800

98

PHAN NGỮ

TRỌN ĐƯỜNG

33.000

99

PHAN TÔN

TRỌN ĐƯỜNG

33.000

100

PHAN VĂN TRƯỜNG

TRỌN ĐƯỜNG

35.200

101

PHAN VĂN ĐẠT

TRỌN ĐƯỜNG

57.200

102

PHẠM HỒNG THÁI

TRỌN ĐƯỜNG

83.600

103

PHẠM NGỌC THẠCH

TRỌN ĐƯỜNG

65.000

104

PHẠM NGŨ LÃO

PHÓ ĐỨC CHÍNH

NGUYỄN THỊ NGHĨA

51.200

NGUYỄN THỊ NGHĨA

NGUYỄN TRÃI

70.400

105

PHẠM VIẾT CHÁNH

TRỌN ĐƯỜNG

44.000

106

PHÓ ĐỨC CHÍNH

TRỌN ĐƯỜNG

63.200

107

PHÙNG KHẮC KHOAN

TRỌN ĐƯỜNG

38.400

108

SƯƠNG NGUYỆT ÁNH

TRỌN ĐƯỜNG

77.000

109

THI SÁCH

TRỌN ĐƯỜNG

57.200

110

THÁI VĂN LUNG

TRỌN ĐƯỜNG

79.700

111

THẠCH THỊ THANH

TRỌN ĐƯỜNG

35.200

112

THỦ KHOA HUÂN

NGUYỄN DU

LÝ TỰ TRỌNG

88.000

LÝ TỰ TRỌNG

LÊ THÁNH TÔN

88.000

113

TRẦN CAO VÂN

TRỌN ĐƯỜNG

63.200

114

TRẦN DOÃN KHANH

TRỌN ĐƯỜNG

33.000

115

TRẦN HƯNG ĐẠO

QUÁCH THỊ TRANG

NGUYỄN THÁI HỌC

68.900

NGUYỄN THÁI HỌC

NGUYỄN KHẮC NHU

76.000

NGUYỄN KHẮC NHU

NGUYỄN VĂN CỪ

58.700

116

TRẦN KHÁNH DƯ

TRỌN ĐƯỜNG

32.000

117

TRẦN KHẮC CHÂN

TRỌN ĐƯỜNG

32.000

118

TRẦN NHẬT DUẬT

TRỌN ĐƯỜNG

32.000

119

TRẦN quang đãng KHẢI

TRỌN ĐƯỜNG

38.700

120

TRẦN QUÝ KHOÁCH

TRỌN ĐƯỜNG

33.400

121

TRẦN ĐÌNH XU

TRỌN ĐƯỜNG

31.200

122

TRỊNH VĂN CẤN

TRỌN ĐƯỜNG

37.400

123

TRƯƠNG HÁN SIÊU

TRỌN ĐƯỜNG

19.500

124

TRƯƠNG ĐỊNH

TRỌN ĐƯỜNG

88.000

125

TÔN THẤT THIỆP

TRỌN ĐƯỜNG

68.200

126

TÔN THẤT TÙNG

TRỌN ĐƯỜNG

63.200

127

TÔN THẤT ĐẠM

TÔN THẤT THIỆP

HÀM NGHI

79.200

HÀM NGHI

VÕ VĂN KIỆT

63.200

128

TÔN ĐỨC THẮNG

LÊ DUẨN

CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH

89.300

CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH

CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH

105.600

129

VÕ VĂN KIỆT

TRỌN ĐƯỜNG

36.800

130

VÕ THỊ SÁU

TRỌN ĐƯỜNG

56.000

131

YERSIN

TRỌN ĐƯỜNG

63.800

132

NGUYỄN HỮU CẢNH

TÔN ĐỨC THẮNG

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

79.200

BẢNG GIÁ 6

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 2(Ban hànhkèm theo đưa ra quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban quần chúng. # thànhphố)

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐON ĐƯỜNG

GIÁ

TỪ

ĐẾN

1

2

3

4

5

1

TRẦN NÃO

XA LỘ HÀ NỘI

LƯƠNG ĐỊNH CỦA

22.000

LƯƠNG ĐỊNH CỦA

CUỐI ĐƯỜNG

13.200

2

LƯƠNG ĐỊNH CỦA

NGÃ TƯ TRẦN NÃO - LƯƠNG ĐỊNH CỦA

MAI CHÍ THỌ (NÚT GIAO THÔNG AN PHÚ)

13.200

3

ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

4

ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

5

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH AN

7.800

6

ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

5.800

7

ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

5.800

8

ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN

5.800

9

ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN

5.800

10

ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN

5.800

11

ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH AN

5.800

12

ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN

7.800

13

ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

14

ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

15

ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN

7.800

16

ĐƯỜNG SỐ 14, 15, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

17

ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG BÌNH AN

KHU DÂN CƯ HIM LAM

7.800

18

ĐƯỜNG SỐ 17, 18, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

LƯƠNG ĐỊNH CỦA

7.700

19

ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

ĐƯỜNG 20

7.800

20

ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN

7.800

21

ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN

TRỌN ĐƯỜNG

8.600

22

ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN

8.600

23

ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

24

ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

CUỐI ĐƯỜNG

8.600

25

ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

ĐƯỜNG 25

7.800

26

ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

27

ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

28

ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN

7.800

29

ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

30

ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

KHU DÂN CƯ DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN

7.800

31

ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

32

ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

33

ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

34

ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

KHU DÂN CƯ DỰ ÁN HÀ QUANG

7.800

35

ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO

ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN

7.800

ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

36

ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

37

ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

38

ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

39

ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH AN

TRỌN ĐƯỜNG

7.800

40

ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN

TRỌN ĐƯỜNG

7.800

41

ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN

7.800

42

ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

43

ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH AN

LƯƠNG ĐỊNH CỦA

ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH AN

7.800

44

ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

45

ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131)

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

46

ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

7.800

47

ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

48

ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

49

ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRỌN ĐƯỜNG

6.600

50

ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

LÊ THƯỚC

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

51

ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

LÊ THƯỚC

CUỐI ĐƯỜNG

8.400

52

ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

VÕ TRƯỜNG TOẢN

CUỐI ĐƯỜNG

10.500

53

ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

VÕ TRƯỜNG TOẢN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

54

ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

VÕ TRƯỜNG TOẢN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

55

ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRỌN ĐƯỜNG

7.800

56

ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

57

ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

NGUYỄN VĂN HƯỞNG

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

58

ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG

NGUYỄN BÁ HUÂN

7.800

59

ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

6.600

60

ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRỌN ĐƯỜNG

6.600

61

ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

62

ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

63

ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

6.600

64

ĐƯỜNG 48, 59 PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRỌN ĐƯỜNG

7.800

65

ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

66

ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY

LÊ VĂN MIẾN

7.400

67

ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

68

ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 41

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

69

ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRỌN ĐƯỜNG

6.600

70

ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 44

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

71

ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 55

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

72

ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

6.600

73

ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

74

ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

75

ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

76

ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

77

ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG

CUỐI ĐƯỜNG

7.500

78

ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG

ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

6.600

79

ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

80

ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

6.600

81

ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

NGUYỄN Ư DĨ

CUỐI ĐƯỜNG

7.800

82

ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

NGUYỄN Ư DĨ

CUỐI ĐƯỜNG

8.100

83

ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

TRỌN ĐƯỜNG

8.400

84

LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XA LỘ HÀ NỘI

ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

8.400

85

LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG

THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

7.800

86

NGÔ quang đãng HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG

THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

8.400

87

NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY

CUỐI ĐƯỜNG

8.400

88

NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY

XA LỘ HÀ NỘI

8.400

89

NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY

CUỐI ĐƯỜNG

8.400

90

NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

8.400

91

NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

8.400

92

NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRẦN NGỌC DIỆN

CUỐI ĐƯỜNG

8.400

93

NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

CUỐI ĐƯỜNG

9.200

94

QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XA LỘ HÀ NỘI

ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

9.200

95

THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XA LỘ HÀ NỘI

ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

14.600

96

TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG

THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

8.400

97

TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

9.200

98

TRÚC ĐƯỜNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG

10.200

99

VÕ TRƯỜNG TOẢN

XA LỘ HÀ NỘI

CUỐI ĐƯỜNG

Bài viết liên quan