*
Mục lục bài viết
*
Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên new nhất

Dưới đấy là mẫu bản kiểm điểm và trả lời ghi một vài nội dung trong phiên bản kiểm điểm cá nhân dành mang đến đảng viên năm 2019.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm cá nhân năm 2019 mẫu 02 violet

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

….., ngày mon năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:2019

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ bao gồm quyền:………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………...

Chi bộ:………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về bốn tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về bốn tưởng bao gồm trị:Trung thành với nhà nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh với đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, di chuyển gia đình với nhân dân thực hiện chủ trương, mặt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bài toán học tập các nghị quyết, chỉ thị, gia nhập các đợt làm việc chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan bí quyết mạng.

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:Kết quả học hành và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương chủng loại của tín đồ đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần ước thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh cùng với các biểu hiện nay quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Xem thêm: Cuộc Thi Khoa Học Kỹ Thuật Dành Cho Học Sinh Trung Học, Cuộc Thi Khoa Học Kỹ Thuật Là Gì

- Về ý thức tổ chức kỷ luật:Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, đối kháng vị; những nguyên tắc, chính sách sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối tương tác với chi ủy, đảng ủy cửa hàng nơi cư trú; trọng trách nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc:Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm vấn đề khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- vấn đề đấu tranh phòng, chống những biểu thị suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” của cá nhân:(Liên hệ cùng với các biểu thị như:Dân công ty hình thức,…).

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, trọng trách được giao

- Việc triển khai chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo nguyên tắc (Đảng, bao gồm quyền, đoàn thể):Thực hiện theo như đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

- công dụng thực hiện những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm:Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;…

- Trách nhiệm cá nhân liên quan mang lại kết quả, hạn chế, yếu điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do bản thân phụ trách:

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

3. Câu hỏi thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hằng năm:Cố cầm cố học tập tay nghề và thực tiễn công tác của bản thân, lời khuyên kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 nội dung nêu trên):Chưa bạo dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp đưa ra bộ,…

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:Chưa sắp xếp thời gian hợp lí giữa công việc, học tập tập, nghiên cứu,…

III. Công dụng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, yếu điểm (đã được khắc phục; vẫn khắc phục, nút độ xung khắc phục; chưa được khắc phục); rất nhiều khó khăn, vướng mắc (nếu có); nhiệm vụ của cá nhân.

Tự reviews về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá nhân đối với từng vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá thể đối với những hạn chế, lỗi của bầy (nếu có)

VI. Phương hướng, phương án khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự thừa nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

xHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ xong xuôi nhiệm vụ

□Không xong nhiệm vụ

2. Xếp các loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

xHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ hoàn thành nhiệm vụ

□Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- thừa nhận xét, reviews của tín đồ quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

- mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:..............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên với đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- dìm xét, nhận xét của đưa ra ủy:…………………